Gedicht voor gedicht

Dizze rubryk is bedoeld om alle kommentaar op it wurk fan Postma by elkoar te bringen dat slacht op ôfsûnderlike gedichten. De gedichten krije dêrta elk in nûmer, sadat by elkoar komt wat by elkoar heart. Dat nûmer bestiet út in kombinaasje fan de letter S mei it bledsidenûmer fan it gedicht yn de edysje-2005 fan de Samle fersen. Guon gedichten beslane mear siden. Dan wurdt it sifer fan de bledside nommen dêr’t it gedicht begjint. Inkeld stiet der mear as ien gedicht op ien side. It nûmer wurdt dan oanfolle mei it folchnûmer op dy bledside. Sa wurdt ‘Al grutter it tal fan har dy’t ús ferlieten’ dus S243, 3. Wol men it gedicht sels oanhelje, dan graach by de earste rigel en dus net by de titel. Wol men ferwize nei in oar gedicht, dan graach ek mei opjefte fan nûmer en earste rigel. Ynstjoeringen kinne komplete ynterpretaasjes wêze, mar ek taljochtingen of fragen by in wurd of in rigel, of reaksjes op bydragen fan oaren oan dizze rubryk. Der wurdt fersocht de bydragen sa yn te stjoeren dat se sûnder redaksjonele bewurking pleatst wurde kinne. Dus graach sûnder ferminging mei oare saken en mei de namme fan de skriuwer.

1 S 11, De frou stiet op it boerehiem (De boerinne fan Surch)
2 S 12, Wintermiddeidream (1902)
3 S 14, Om maaie hinne (1900)
4 S 15, Pinkstersnein (1901)
5 S 16, Oan ‘e see (1901)
6 S 25, It wie in dei fan reinen (1903)
7 S 29, De hege dyk lâns (1907)
8 S 31, Hjerst (1909)
9 S 32, De graniums (1910)
10 S 52,Te Wûns (1913)
11 S 53, Peaske (1914)
12 S 57, De Skraarder toer (1914)
13 S 63, Op har terp (1916)
14 S 94, De stêd (1916)
15 S108,Yn ’e Werkmanstraat (1918)
16 S117, Augustus-dei
17 S121, Yn it iere foarjier (1921)
18 S122, Wêr komt hja wei? (1921)
19 S140, De lêste dei (1920)
20 S145, Snein-te-middei (1922)
21 S152, De lodde (1923)
22 S154, Lyk as yn jonge tiid (1924)
23 S161, It libben dat fergong (1925)
24 S164, De see (1926)
25 S165, It húske (1926)
26 S167, Wat de dichter witte moat (1927)
27 S169, Peaskemoandei (1927)
28 S174, Liet fan in lyts-boarger (1928)
29 S181, Ofskie (1926)
30 S185, Jûn (1925)
31 S186, Foarjier (1927)
32 S189, Dichters binne sjenners? (1928)
33 S199, Bylden (1929)
34 S207, De hikke (1933)
35 S213, By de dea fan in grut stjerrekundige (1934)
36 S217, Juster (1935)
37 S220, Oantinken oan T.H.R. (1935)
38 S228, Grutter Fryslân (1936)
39 S235, Fan it Fryske lân (1937)
40 S239, Tebinnenbringen oan de dichter Verwey (1937)
41 S257, Dichters (1939)
42 S263, Oantinken oan H. K. (1940)
43 S279, Fan libben en dea (1941)
44 S297, ‘Jo binne fêst in âld skoalmaster?’ (1947)
45 S314, Jeugd en jeld (1952)
46 S323, Natoer en kultuer (1954)
47 S325, Ta de ’Verzamelde Gedichten’ fan Jac. van Hattum (1954)
48 S354, Op sokken dei (1926)
49 S398, Tebinnenbringen fan in âld skoalmaster (1962)
50 S399, As Fryslân in yndustrylân wurdt (1962)
51 S400, Yn Grinslân (1962)
52 S402, Ut ‘Rommelsouder’ (1913)

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.