FERSEN FAN YU AN CHIN

FERSEN FAN YU AN CHIN LEZEN OAN BOARD FAN IN
SKIP
 
Ik nim Jo fersen yn ’e hân en lês dy by it skynsel fan in kers.
– De fersen haw ik út; de kers is tenein; dage is noch net
     kommen.
Mei pynlike eagen sit ik by de útbarnde kers noch yn it tsjuster,
En lústerje nei de weagen dy’t, dreaun fan de wyn, tsjin de
     boech fan it skip klotse.