FAMKESGESTALTEN

Ik bin in weesbern. Nea
Hat immen my te wille
De teltsjes dien, dy’t bern
Fersterkje en stilje sille.

Wa hat it my dochs oanbrocht,
Dat alles no foar my stiet?
Foar him haw ik alle sêgen
En wat m’ oan ’e seekant wit.