EN HJOED

Dykhúske, boerepleats, doarp, stêd –
Dat binn’ dy’t wâld ha oer it Fryske lân;
Elts hat syn stee; ik wit har hear,
Wa hat har sa yn leafde hân?

It húske keal, de pleats yn ’t beamt’,
De buorren ticht om ’t tsjerkje dreaun,
De stêd foars rizend út it fjild,
Sa haw ik har yn liet beskreaun.

En hjoed – de fisker skoot it boat,
De molkwein rattelt oer ’e reed,
Toerspitske fyn út beammen blinkt,
En havenliere raast yn haal en gleed.

Is ’t jûn, is ’t moarn? Bin ik deselde jit
Dy’t triljend naam; in feint, in bern?
O lok, noch ljochtste wei te gean
En ierde’ goede skien te sjen!