EN DOCHS

En dochs as strak de sinne skynt,
It ljocht fan hege himmel striel’t,
En blauwe baitsje en reade dak
Mei waarme, fêste kleuren miel’t –

Hoe blinkt it wytguod, froulju’ pronk!
Hoe kraai’ de hoannen oer it fjild!
It is sa ljocht en rom en blier,
Hoe wurdt it moed om hegens tild!

O eltse dream, dy’t lok betsjut,
Is opbloeid út it waarme ljocht!
Mar de himmel bliuwt oer ’e âlde grûn
En de sinne dy’t it libben brocht!