DREAM FAN IN ALD MAN

As ’t simmer wie, en ik wie sûn en fluch,
Dan op ’en paad en nei d’ old country ta!
Ik haw myn moed net ear’t ik, de terp yn ’t rûn,
Noch ris myn âlde kuier makke ha.

In hele reis; op ’t lêst dochs is it: ho!
En dan op stap, de blide greiden yn;
En fleurich gûnzjend wip ’k de fuorgen oer
En swaai myn gongelstok as lang ferlyn.

O, alles is no libben, glâns en ljocht!
Heech rydt de sinne yn syn keningswein;
Steil út ’e wâlen gean de ljurken op;
Licht komt in tearke oer de stânen flein.

Ik bin wa’t teach nei ’t fiere lân; ik wie
Noch juster op myn farm en skôge it coarn,
Of seame in swartkop om, dy’t yn it tún
De fruchten mei syn loaikjen hie bedoarn.

Ik bin in lytse man, dy’t yn ’e stêd
By bern oan hûs no brekt syn sober brea;
Hjir yn ’e greiden wie syn libbenswurk,
Hjir makke er d’ ierde ree, en garre it hea.

Ik bin âld master, dy’t syn dagen sliet
Dêr jinsen efter ’t wytbestrutsen rút;
Dy’t kundich makke foar in grutter wrâld
Oant dat de fûgels, dryster, fleagen út.

Ik bin sa mannich man en warber wiif,
Dy’t hjir syn went en berneboartstee hie,
En dy’t noch jimmer wer dàt selde lûd,
Dy âlde rook de siele triljen die.

Ik bin wa’t al te jong it libben liet;
Wêrom hy net? Hy is as ien fan ús;
Wat iens syn wêzen wie, is net ferlern
Mar strieljend bleaun. No komt er mei my thús.

En allegearre gean w’ op ’t doarpke ta,
In stoet sa frjemd as ea dit miedlân hie!
Heech oan ’e himmel blinkt de sinnewein,
De loften binn’ fol sang – as ’t simmer wie …