DIT IS DE STUN’

Dit is de stûn’. In blide dream
Riist oer de ljochte wei.
De dei fersinkt; de koele wyn
Bringt fiere gloarje mei.

Wy winne dichters lân. In sfear
Fan eter; ealste freugd.
De jonge rigen gean yn ’t perk
Ta ’t boartsjen dat in folts ferheucht.

Hja spylje jeugd en krêft; in dûns,
In flecht; as wyn en see
As himmelstjert’. In skôgerswolk
Hat sit op goadene stee.