DEUNTSJE

DEUNTSJE
 
Johan, slaan do de skimmels yn!
Wy ride nei de faam,
En haww’ allinne brune op stâl
Johan, dan dy mar naam!
 
En haww’ wy mar in swarte guds,
Dan nim ik dy foar kar!
En bin ik net de boer syn soan,
Dan bin ik de lytsfeint mar!
 
En haww’ we hielendal gjin reau;
Wy binne fluch te skonk!
En ien dy’t lokkich is as ik,
Dy fynst net flakby honk!
 
Nei it Platdútsk fan Klaus Groth