DER GIET DE WRALD NET MEI FOARUT

Ien mei it libben dat de ierde draacht,
Ien mei ferline en de slachtene stream;
Dat is it lok fan rykste pinksterdei
En triljend stiicht it liet fan swiidste dream.

Mar o, dêr giet de wrâld net mei foarút!
Dy moat ‘agressy’ ha (op ‘heech nivo’?)
– Dat wurd naam ’k fan in freon; it kaam my oan
Mei mear: in priuwke filosofyargot.

Dat is ek wol wat Zarathustra spriek
– Sa fier as ’k lêze koe út dy skriftuer –
De dichters binne dan wat efterop;
Myn freon hie ’t wurd, `argayske kultuer’.

Mar ik sprek sa: it wrâldstel nimt syn baan,
Mar dy is jûn dyn eigen oere’ goed.
Foarút? Omheech? Hjir is de heechste bloei,
In goddelike glim yn ’t alferfoljend hjoed.