DE WYN YN DE DELLING

Libjend yn ôfsûndering bûten de wrâld
Stil fan myn allinnewêzen genietsjend,
Lûk ik it tou fan myn doar stiver oan
En stopje myn finster ticht mei woartelspul en rintfear.

Myn geast wurdt ta sjongen brocht yn foarjierstiid
En by de fal fan it jier is it hjerst yn myn hert.
Sa it feroarjen fan de bûtenwrâld efternei geand
Haw ik fan myn hutte in heelal makke.