DE OMKRITEN FAN AMSTERDAM

Nei it besjen fan it boek fan Lugt:
Wandelingen met Rembrandt in en om Amsterdam.

It wide lege lân, it doarpk’ oer ’t wetterflak;
De pleats yn ’t beamt’ begroeid, it hiem mei boerereau;
De dyk wêr’t er him bûcht; de reidwâl by de poel;
De skoaiïng en it pealguod, dat de weach tefriet . . .

Hy hat it nomd en ’t wûnder foar ús brocht!
Hie ’t sljochte lân gjin foarm? Sjoch wâl en wei en kling!
Sjoch hoe’t it stjelpdak riist, de beam him breed ûntjout;
Hoe’t foars de skoarstien stiet, de mole klear en grut.

Hjir op dit stee, yn skeante fan ’e dyk, siet hy as do;
Hjir oer de raaien striek syn hân – in ned’rich foarst;
Hy koe de rusken, ’t flach; de melkers seach er gean,
En jinsen blonk oer ’t IJ dyn fredich doarp.

Myn Fryslân, ’t is dyn susters hiem, dat yn dit byld
Teach oer in wrâld; en ’t is as eigen grûn,
En eigen skuorre en folk, wat hjir de master mielt!
Sa kom – do silst dyn lân yn skiente rizen sjen.