DE LYRYSKE JAMMERDEARLIKHEID

‘DE LYRYSKE JAMMERDEARLIKHEID HAT NO IN EIN NOMD’

Sjochsto dat skip mei wite seilen?
It hat dyn leafde en lok oan board;
It leit mar effen oan dizz’ kusten,
Moarn gean hja wer te roer en skoat.

Watsto dy wûnst yn gouden oere,
Mar dat fersonk yn idel neat,
Dat hat de skipper him fergarre
En brocht ta ljochtste gloarjesteat.

It is gjin fracht fan goede dingen
Dy’t eltse dei wol bringe kin;
     – Dat soe de fiere reis net hoede –
Allinne ’t ealste yn klien berin.

’t Is elpenbien en goud of fearren
Dêr’t heel in bôge gloed op leit.
In freugde foar dyn libbensdagen
Dat jimmer dy fan skiente seit.