DE KRUSGONG

Fersen 54895530

Oerjûn waard doe foar de Joaden
aller minsken bêste,
de haters yn ’e hannen,
yn bittere bannen
nypjende twongen,
wêr him de grime
fyanten ûntfongen;
it folk him omkrong,
de skanddieders mannichte.
De machtige Drochten
ferdroech mei geduld
wat it folk him oandie.
Hja hjitten him te giseljen,
ear’t hja him it libben,
de siken, namen;
en spijden him yn ’t antlit,
dienen it ta hún;
en mei har hannen sloegen
de mannen op syn wangen
en him syn kleed benamen
en klaaiden him de rovers
doe mei it reade lekken,
en dienen oare dingen
yn har kweaaardigens.
Hjitten doe in kroane
fan skerpe doarnen
wûnderlik te winen
en de wâldende Kristus
setten
hja sels dy op ’e holle.
En gongen op him ta
en groeten him as kening
en foelen op ’e knibbels
en bûgden del de hollen;
’t wie alles om te hunen,
mar Hy koe alles drage,
de Drochten fan de folken,
de Machtige troch syn leafde
foar it geslacht der minsken.
Hjitten hja te meitsjen
mei de bile’ skerpens
de mannen mei har hannen
út de hurde beammen
in krêftich krús;
hjitten doe de Kristus,
it sillige bern fan God,
sels dat te fieren,
ús Drochten dat te dragen,
dat er soe ferbliede
stjerre de sûndeleaze.
Dêr gongen doe de Joaden,
de mannen nei har wille
laten de wâldende Kristus
de Drochten nei de dea.
Dêr koe men drôve dingen
smertlik hearre.
Skriemend efternei
kamen froulju snokjend,
manlju weinden
dy’t fan Galilea mei him
wiene komd,
fiere wegen folgjend;
har wie hars Hearen dea
swier fan soargen.
Doe spriek er sels,
fan de bern it bêste
en seach efter him;
hjitte har net te skriemen,
‘net mei’ jimme,’ sei er,
‘bedroevje
myn útreis,
mar mei skriemen mei’
jimme
jimme tsjoede wurken,
mei weeën bekleie,
mei bittere triennen!
Noch sil de tiid komme
dat de memmen
dêryn har fermeidzje
de Joadske frouwen
dat gjin bern har wurdt berne
yn har libbenstiid.
Dan sill’ jimm’ jimm’ sûnde
smertlik ûntjilde;
dan sill’ jimme winskje
dat jimm’ hjir bedekke
de hege bergen,
djip bedobje;
dea sill’ jimm’ dan wêze
leaver yn dit lân
as sokken minskemoard
te belibjen
as hjir dit folk dan komt.’