DE HEGE DYK LANS

De hege dyk lâns rûn myn paad
En ’k eage oer ús lânsdou:
Dêr lei de greide mei ’t bûnte fee
En de reidomrâne bou.

Oan dykskant foar my it lytse doarp
Mei syn grienbespitste toer,
De reade wenten dêrom gear:
Har oanhâld en har stjoer.

Dy lytse swalkers fan ’t minskeskaai
Hoe krûpe se ominoar ta!
Hja moatte, wat binn’ se allinne?
Har oanhâld en stipe ha!

En lofts dêr leit de wide see,
En de weagen rôlje oan,
En falle en brekke, wurde wei
En komme, komme aloan …