DE BOARTERSSTAL

De maitiid brocht it gers, nei bûten moast it fee;
Yn ’t bûthús ha de bern de boartersstâl al ree:
De diggels stean te pronk en yn ’e sinne
Foar ’t finsterke wat blommen út ’e finne.

In diggel en in blom, dat is har wrâldske moai;
In kas mei âld porslein, in tún yn simmertoai!
En lokkich hy, dy’t, wurch fan ’t sjen, bewarre
It sieleprint fan moai yn jonkheid garre!