Categoriearchief: Geschiedenis

Lijst van uittreksels en aantekeningen Geschiedenis

Elders op deze site beschrijven we Postma als historicus van de veldindeling. Wie wil weten hoe hij op dat gebied een gezaghebbend historicus kon worden, zal veel van zijn gading vinden in de uittrekselschriften die hij aanlegde en die ook bewaard zijn. Hij blijkt niet alleen zeer omvangrijk archiefonderzoek te hebben gedaan, maar, wat minder bekend is, zich ook grondig in de internationale literatuur te hebben verdiept. Het begin van die intensieve studie ligt in 1918.
We geven hier een overzicht van de inhoud van de schriften uit de jaren tot ongeveer 1928. Daarna gaat zijn archiefonderzoek nog onverminderd door, tot kort voor zijn dood aan toe, maar literatuur leest hij dan nog alleen maar meer incidenteel, afhankelijk van het specifieke onderwerp dat hem op een bepaald ogenblik bezig houdt.
Postma legde verschillende series schriften aan, waarvan die over ’Geschiedenis,’ ’Friesland’ en ’Groningen en Drenthe’ van belang zijn voor de kennis van zijn historisch onderzoek. Hij nummerde de schriften per serie. Van alle schriften met elkaar, ook van die op andere gebieden, is eerder al een inventarisatie gemaakt met doorlopende nummering (zie elders op deze site). In de volgende overzichten wordt eerst het nummer uit die inventarisatie genoemd en pal daarachter het nummer dat Postma zelf gaf.

Lijst uittreksels geschiedenis

 

Postma als historicus van de veldindeling

Obe Postma (1868-1963) was naast dichter en wis- en natuurkundige vooral ook historicus. Zijn historisch werk valt in ruime zin onder de landbouwgeschiedenis. Er zijn globaal genomen drie onderwerpen die zijn belangstelling hadden: veldindeling, boerenhuis en boerenbedrijf. We geven hier een voorlopige oriëntatie in zijn studie van de veldindeling. Eerder schreef ik erover vanuit het perspectief van wat Noord-Friesland voor hem in dit verband betekende.(1) Zijn plaats als onderzoeker in de geschiedenis van het boerenhuis heeft S.J. van der Molen beschreven.(2) Over zijn studies op het gebied van het boerenbedrijf publiceerde M. Knibbe.(3)

Postma als historicus van de veldindeling

Inleiding materiële cultuur

Postma heeft vanaf 1928 veel gepubliceerd over objecten uit het Friese verleden. Zijn belangstelling op het gebied van de materiële cultuur ging aanvankelijk vooral uit naar het boerenhuis (waarover hij al in 1919 publiceerde), later ook naar andere huizen, ook in de stad, naar dingen uit het volksleven als sport en spel, begrafenis en huwelijk, en naar een bonte verscheidenheid van andere zaken als tuinen, gereedschappen, huishoudelijke artikelen, eten en drinken, vermaak, kleding en interieur. Het boerenhuis heeft hij samenvattend en uitgebreid behandeld in het eerste deel van de Geschiedenis van de Friese landbouw (1952), dat van zijn hand is. Het loopt tot ongeveer 1700. De andere onderwerpen komen in zijn Oer it Fryske libben fan troch ‘en dei yn 16e en 17e ieu (1955) samenvattend en systematisch aan de orde. Dat boekje is een uitgebreide herdruk van De Fryske boerkerij en it Fryske boerelibben yn ‘e 16e en 17e ieu (1937) met weglating van de beschrijving van het boerenbedrijf.

De aandacht voor materiële cultuur is zeer kenmerkend voor Postma. In het gedicht ‘De idee fan Koarnwert’ (S301) stelt hij zich de vraag wat hoger plaats in de idee heeft, de werkzaamheid van de historische verbeelding of het aardse van een kinderspel met stenen op het ijs achter de zeedijk. Uitgangspunt van die overweging is een historische onjuistheid van de schrijver Ype Poortinga in wiens verbeelding van een scène in Cornwerd iets bestond dat nooit bestaan heeft. Het gedicht eindigt met de geestige regel: ‘O geast fan de histoarje, lit hjiroer jins ljocht skine!’