Categoriearchief: Wetenschap

Obe Postma: Iets uit de geschiedenis van het rekenen

Inleiding

Lezing door Obe Postma voor het Natuurkundig Genootschap in Groningen op 15 januari 1901.
Handschrift in de Obe Postma Samling in het archief van Tresoar te Leeuwarden, toegangsnummer 200-03, inventarisnummer 27.

Opmerkingen
-a- Doorhalingen zijn niet opgenomen, onderstrepingen zoveel mogelijk wel.
-b- De tekst is zoveel mogelijk in de moderne spelling gezet.
-c- Tussen {…} zijn (manifeste of vermoede) omissies, uitgeschreven afkortingen, moeilijk leesbare woorden met een vraagteken en commentaar cursief opgenomen.
-d- Schijnbaar overtollige teksten zijn aangegeven tussen […?].
-e- Buitenlandse woorden zijn cursief geschreven.
-f- Kleine verschrijvingen en de interpunctie zijn zo veel mogelijk gecorrigeerd zonder deze aan te geven.
-g- De bladnummers uit het handschrift zijn bij het begin van elk blad aangegeven met [Blad …].
-h- Als Postma citeert uit een boek, is die tekst letterlijk en cursief overgenomen.
-i- In de voetnoten zijn personen van een klein commentaar voorzien en aardrijkskundige namen zonodig uitgelegd.
Verder zijn rekenkundige uiteenzettingen uitgelegd, zodat de oude rekenmethoden helder worden. Ook zijn de uitkomsten van de besproken opgaven met enig commentaar gegeven.
-j- Titels zijn aan de verschillende delen van de lezing voor de duidelijkheid gegeven. Zij komen niet voor in het handschrift.

Lijst van uittreksels en aantekeningen Geschiedenis

Elders op deze site beschrijven we Postma als historicus van de veldindeling. Wie wil weten hoe hij op dat gebied een gezaghebbend historicus kon worden, zal veel van zijn gading vinden in de uittrekselschriften die hij aanlegde en die ook bewaard zijn. Hij blijkt niet alleen zeer omvangrijk archiefonderzoek te hebben gedaan, maar, wat minder bekend is, zich ook grondig in de internationale literatuur te hebben verdiept. Het begin van die intensieve studie ligt in 1918.
We geven hier een overzicht van de inhoud van de schriften uit de jaren tot ongeveer 1928. Daarna gaat zijn archiefonderzoek nog onverminderd door, tot kort voor zijn dood aan toe, maar literatuur leest hij dan nog alleen maar meer incidenteel, afhankelijk van het specifieke onderwerp dat hem op een bepaald ogenblik bezig houdt.
Postma legde verschillende series schriften aan, waarvan die over ’Geschiedenis,’ ’Friesland’ en ’Groningen en Drenthe’ van belang zijn voor de kennis van zijn historisch onderzoek. Hij nummerde de schriften per serie. Van alle schriften met elkaar, ook van die op andere gebieden, is eerder al een inventarisatie gemaakt met doorlopende nummering (zie elders op deze site). In de volgende overzichten wordt eerst het nummer uit die inventarisatie genoemd en pal daarachter het nummer dat Postma zelf gaf.

Lijst uittreksels geschiedenis

 

Postma als historicus van de veldindeling

Obe Postma (1868-1963) was naast dichter en wis- en natuurkundige vooral ook historicus. Zijn historisch werk valt in ruime zin onder de landbouwgeschiedenis. Er zijn globaal genomen drie onderwerpen die zijn belangstelling hadden: veldindeling, boerenhuis en boerenbedrijf. We geven hier een voorlopige oriëntatie in zijn studie van de veldindeling. Eerder schreef ik erover vanuit het perspectief van wat Noord-Friesland voor hem in dit verband betekende.(1) Zijn plaats als onderzoeker in de geschiedenis van het boerenhuis heeft S.J. van der Molen beschreven.(2) Over zijn studies op het gebied van het boerenbedrijf publiceerde M. Knibbe.(3)

Postma als historicus van de veldindeling