Categoriearchief: Uncategorized

Oprjochting op 19 novimber 2006 te Koarnwert

Op snein 19 novimber 2006 is yn de tsjerke te Koarnwert in gearkomste hâlden fan it koartlyn oprjochte Obe Postma Selskip. Yn it folgjende wurdt dêr in beheind ferslach fan jûn. Yn syn wolkomstwurd memorearret de foarsitter fan it bestjoer, Siebren van der Zwaag, dat it Obe Postma Selskip leafhawwers fan it oeuvre fan Postma byien bringe wol. Fierder, dat it Selskip de bestudearring fan Postma’s wurk stimulearje wol en de útjefte fan syn wurk befoarderje wol. It Obe Postma Selskip wol alle jierren minstens twa gearkomsten organisearje oer aspekten fan Postma’s oeuvre. Fierder sil de feriening in blêd útjaan en in webstek ûntwikkelje en ûnderhâlde. Lees verder Oprjochting op 19 novimber 2006 te Koarnwert