Categoriearchief: Verzamelde gedichten

PEASKE

’t Is Peaske, en in leaflik bernespul
Seach ’k fan ’e middei; ’n spul fan dizze dei:
In fammerige oan ’t tossen, nuten fan in streek;
It feintsje, dat se koft hie, moast ek mei.

Mei âlde minsken in pear, seach ik it oan;
Dy hiene wille as ik. De fammen wiene bliid
As bern, mei neat; it waar wie moai,
Wat koe ik oars as dreame fan in âlde tiid?

Ik tocht oan ’t âlde feest, dat yn ’e wintertiid
Wat wille op it ienlik doarpke brocht;
It lânferhieren wie ús merkedei
En ’t nútsjetossen op it tsjerkhôf wie dan nocht.

O leaf fermaak! Dat wrot en boddet deis,
Mar as it Peaske is en waar as hjoed
Dan moat men wêze as bern en boartsje as hja;
Myn jonge feintsje, do diest goed!