Categoriearchief: Verzamelde gedichten

Verzamelde gedichten

1 AL MYN LIBBENS FREUGDEN
2 AL MYN LICHTE FREUGDEN
3 ALD
4 ALD MAN YN ’E GREIDE
5 ALLINNE?
6 AMATEUR
7 APRILDEI
8 ARBEIDERSHUS
9 AS FRYSLAN IN YNDUSTRYLAN WURDT
10 AS IK FUORTGEAN
11 AS IK OPDROEGEN WURD
12 AS IT MAITIID IS
13 AS MEN ALD WURDT
14 AUGUSTUS-DEI
15 AUGUSTUSSNEIN
16 AUKE ROUKES
17 BEAMSNOEIE
18 BECAUSE I COULD NOT STOP FOR DEATH
19 BELIBJEN FAN JONKHEID
20 BENEAMDE KWATRINEN I
21 BENEAMDE KWATRINEN II
22 BERNETIID
23 BESYK FAN IN FREON BY SYKTE
24 BLOMMEJONGE
25 BOEREHUS
26 BY DE BERTE FAN IN SOAN
27 BY DE DEA FAN DE DICHTER SLAUERHOFF
28 BY DE DEA FAN G. B. SHAW
29 BY DE DEA FAN IN GRUT STJERREKUNDIGE
30 BY IN FOTO FAN 1925, DOE’T SLAUERHOFF
31 BY IT KIJ-OPHELJEN
32 BY LEEGKERK
33 BY ‘AUS MEINEM LEBEN’
34 BYLDEN
35 BYLDEN
36 DE ALDE DINGEN
37 DE APELBEAM
38 DE ARBEIDERSHUZEN
39 DE BEAMMEN
40 DE BLIDE DEI
41 DE BOARTERSSTAL
42 DE BOERINNE FAN SURCH
43 DE BUTHUSBANK
44 DE DEA FAN DE DICHTER
45 DE DICHTER
46 DE DREAM FAN IN LOKKICH LIBBEN
47 DE DREAM FAN IN LOKKICH LIBBEN IV
48 DE DYK UT!
49 DE DYKHUSKES
50 DE GRANIUMS
51 DE HANNEN
52 DE HEGE DYK LANS
53 DE HIKKE
54 DE HOVEN YN ’E BLOEI
55 DE HOVEN YN ’E BLOEI
56 DE HUZEN STEAN IEPEN
57 DE IDEE FAN KOARNWERT
58 DE IERDE NEI
59 DE JEFTE
60 DE JONGE
61 DE KASTLEIN
62 DE KRANTE
63 DE KRUSGONG
64 DE KUIER
65 DE LESTE DEI
66 DE LIEREMAN
67 DE LJOCHTEN FAN DOARP EN STED
68 DE LODDE
69 DE LYRYSKE JAMMERDEARLIKHEID
70 DE NIJE TIID
71 DE OMKRITEN FAN AMSTERDAM
72 DE PARREBEAM
73 DE REABOARSTKES
74 DE REABOARSTKES
75 DE SEE
76 DE SKRAARDER TOER
77 DE SLACH FERLERN
78 DE SLACHTEN
79 DE STED
80 DE TOCHT OP DE SEE FAN GALILEA
81 DE WYN FAN FRYSLAN
82 DE WYN YN DE DELLING
83 DE ‘RIMEN EN TELTSJES’ FAN DE BRUORREN HALBERTSMA
84 DEI YN DESIMBER
85 DER GIET DE WRALD NET MEI FOARUT
86 DESELDE BLIUWE
87 DESELDE SANG
88 DEUNTSJE
89 DICHTER
90 DICHTER OBE POSTMA, NEA NET FOLLE SKREAUN’
91 DICHTERS
92 DICHTERS BINNE SJENNERS?
93 DICHTERS STOFFE
94 DIT IS DE STUN’
95 DIT IS DE TIID
96 DOARP
97 DOARPKE
98 DOE’T IK IN LESTE DICHT OANGEAN WOE
99 DREAM EN LIBBEN
100 DREAM FAN IN ALD MAN
101 DY LIBBENS
102 EIN
103 EN DOCHS
104 EN HJOED
105 ERF
106 FAAM
107 FAMKESGESTALTEN
108 FAN ALDE TIDEN
109 FAN DE FJOUWER ELEMINTEN
110 FAN DE IENE BOARNE
111 FAN EARBEWIZEN EN ALDE BRIEVEN
112 FAN FUORGEN EN SLEATSWALEN
113 FAN IN FERSTOARNE FREON
114 FAN IN HOED OAN DE DICHTER JUN
115 FAN IT FRYSKE LAN
116 FAN IT LIBBEN
117 FAN JAGERS EN FAN FISKERSLAACH
118 FAN LIBBEN EN DEA
119 FAN LUD EN ROOK
120 FAN SNITS
121 FAN TWA STEDEN
122 FERKUNDIGING FAN DE BERTE
123 FERKUNDIGING OAN MARIJE
124 FERSEN FAN YU AN CHIN
125 FERTROUWEN
126 FEST OAN IT FERLINE EN IT FRYSKE FIELEN
127 FLEANEN
128 FOAR …
129 FOAR IT ALDE HUSKE
130 FOAR ’T EARST
131 FOARJIER
132 FOLKSBEWEGING
133 FREONEN
134 FRYSKE FJOUWERRIGELS
135 FUORTGEAN
136 FUORTTSJEN
137 FYTSTOCHT
138 GERS HELJE
139 GIEST MEI?
140 GJALP
141 GREFTSWAL
142 GRUT HOF
143 GRUTTE EN LYTSE DINGEN
144 GRUTTER FRYSLAN
145 HAVE YOU GOT A BROOK
146 HEAMOANNE
147 HEAR EN FEINT
148 HISTOARJE FAN BOEREN EN PLEATSEN
149 HJA DY’T NET BEDIJDEN
150 HJA KOMM’ OP MY TA
151 HJELDEI
152 HJERST
153 HJERSTICH
154 HJERSTMOANNE
155 HOUSTER HERNE
156 HUNING
157 HUSHIMMELERSTIID
158 I HAVEN’T TOLD MY GARDEN YET
159 I TASTE A LIQUOR NEVER BREWED
160 IEN FOAR IEN
161 IEN LAN?
162 IEPENWRALD DICHTERS
163 IERDE EN HIMMEL
164 IERDEREIS
165 IK DREAMDE MY
166 IK GARJE FOAR DY
167 IK TINK OAN DY WEI
168 IN ALDERE STIMME SPREKT
169 IN FINNE
170 IN FINNE
171 IN FRYSK LIET
172 IN HJERSTDEI
173 IN HUS
174 IN NIJE TIID
175 IN SJONGER FAN ’T FERLINE
176 IN STED
177 IPE DOUWE’ SOAN
178 IS IT WOL GRUT? IS IT DJIP WEIKOMD?
179 IT ALDE SLOT
180 IT FERLINE
181 IT FRYSK
182 IT FRYSKE FJILD
183 IT GASTMIEL OP DE JIERDEI FAN HERODES
184 IT GEA
185 IT HUSKE
186 IT JIER LANS
187 IT KWATRYN
188 IT LIBBEN DAT FERGONG
189 IT LIET
190 IT LINEBLED
191 IT MOAISTE FAN EUROPA
192 IT TESTAMINT
193 IT TSJERKJE FAN FRANSUM WURDT
194 IT WIE IN DEI FAN REINEN
195 I’M NOBODY
196 JEUGD
197 JEUGD EN JELD
198 JONG
199 JONGE FOAR ’T FINSTER
200 JONGFEINT EN DICHTER
201 JUN
202 JUSTER
203 KRYSTTIID
204 KWATRINEN
205 LAN EN STED
206 LENTE-LIEFDE
207 LIBBENSFILM
208 LIET FAN IN LYTSBOARGER
209 LIETSJE
210 LJOCHTE DEI
211 LJOCHTE MOARN YN ’E FINNE
212 LOK
213 LUDEN
214 LYK AS YN JONGE TIID
215 LYTSE FERSEN
216 MAAIEDEI
217 MAARTEDEI
218 MAITIID
219 MEI DE AUTO NEI DE TREIN
220 MEI DY NOCH TINKE?
221 MEM
222 MEMMETRIENNEN
223 MIENSKIP
224 MINOR POETS
225 MYN BESTEAN
226 MYN FERSEN
227 MYN HEITELAN
228 MYN HEITELAN
229 MYN HUS
230 MYN LIET
231 MYN MATEN
232 MYN POEZIJ
233 NATOER EN KULTUER
234 NEI FIIF EN TWEINTICH JIER
235 NEINTEMIDDEI
236 NEISIMMER
237 NET DESELDE WRALD?
238 NIJE WRALD
239 NIMMEN EN JAAN
240 NO KOMME OP
241 NOARMANNE’ LIET
242 NOARMANNE’ LIET
243 NOCH IN JIER, NOCH IN DEI
244 NOCH IN PEAR OERBLEAUNE RIMEN
245 NOVIMBERDREAM
246 O, DEADEN HEECH YN KLEARE SEAL
247 OAN D. DE B. OP WEROMREIS NEI AMEARIKA
248 OAN DE FREONEN DY’T MEI MYN ‘FRYSKE LAN’
249 OAN DY’T MY LEZE SILLE YN LETTER TIID
250 OAN R. BROLSMA
251 OAN ’E SEE
252 OANTINKEN OAN H. K.
253 OANTINKEN OAN T. H. R.
254 OARLOCH
255 OARLOCHSSIMMER
256 OER…
257 OERTINKING
258 OF ALL THE SOULS
259 OFSKIE
260 OKTOBER
261 OM MAAIE HINNE
262 ONE DIGNITY DELAYS FOR ALL
263 OP DE LESTE DEI FAN NOVIMBER
264 OP DE TERP
265 OP HAR DY’T ‘LIBBENSBLOEI’ SKREAU
266 OP HAR TERP
267 OP IN LJOCHTE DEI YN SEPTIMBER
268 OP IN REINIGE MIDDEI
269 OP IT JELSUMER BINNENPAAD
270 OP IT TSJERKHOF
271 OP SOKKEN DEI
272 OP WEI NEI ALLINGAWIER
273 OP WEI TROCH IT FRYSKE LAN
274 OP ‘DE FRYSKE PETIELE’
275 OP ‘IN UTFANHUZER BY DE BAKKER’
276 OP ’E DYK
277 OP ’E SEEDYK
278 OP ’E SUDERDYK BY MAKKUM
279 OPWEKKING
280 PEASKE
281 PEASKE
282 PEASKEMOANDEI
283 PIER
284 PINKSTER
285 PINKSTERBESIIK
286 PINKSTERSNEIN
287 PRINSETUN
288 PRINTEBOEK FOAR REIN’GE DEI
289 PRODUKSJESLACH
290 PROVINSJALISTYSK
291 REIDSNIJE
292 RIE
293 RILKE BY SYN BYLTNIS FAN 1906
294 ROMANTYK
295 RYNSK
296 SA’N LIBBEN
297 SEPTIMBER
298 SIMMER
299 SIMMERMOANNE
300 SIMMERSEIN
301 SINNESKYN
302 SKIENTE
303 SLOTSANG
304 SNEIN
305 SNEINS
306 SOENE JO STJERRE MOATTE
307 STILLE BODEN
308 STRJITLIET
309 SWIETROOK
310 TA DE ‘VERZAMELDE GEDICHTEN’ FAN
311 TACHTICH
312 TE HARNS
313 TE OOSTUM
314 TE WUNS
315 TEBINNENBRINGEN FAN IN ALD SKOALMASTER
316 TEBINNENBRINGEN OAN DE DICHTER VERWEY
317 THESE ARE THE DAYS
318 TREAST OP KLACHTE
319 TROCH IT FOLK HINNE
320 TSJINJE
321 TUSKEN IT SNEINSFOLK
322 TWA AMERIKAANSKE FERSEN
323 TWA FERSEN FAN T’AO CH’IEN
324 TWA NATUERWITTENSKIPLIKE GEDICHTEN
325 TWA SANGEN
326 UNIERDSK PETEAR
327 UNLIJIGE SNEIN
328 UNWIIS SJONGEN TUSKEN DE BERGEN
329 US JOHAN
330 US JOHAN
331 UT ‘HOLLANDSCHE KWATRIJNEN’
332 UT ‘HOLLANDSCHE KWATRIJNEN’
333 UT ‘ROMMELSOUDER’
334 UT ‘STROFEN VAN ANDRIES DE HOGHE’
335 Ut: DAS BUCH DER BILDER
336 Ut: DAS STUNDENBUCH
337 Ut: DIE NEUEN GEDICHTE
338 Ut: DIE SONETTE AN ORPHEUS
339 Ut: FRÜHE GEDICHTE
340 UZES
341 WAT DE DICHTER WITTE MOAT
342 WAT IK WOE
343 WER GIET JINS DICHTSJEN OER?
344 WER KOMT HJA WEI?
345 WEROMKOMMEN
346 WIDER UTSJOCH
347 WINSKEN
348 WINTERJUN
349 WINTERMIDDEIDREAM
350 WINTERMOARN
351 WINTERSNEIN
352 WINTERSNEIN
353 WINTERZONDAG
354 WYNDRINKE
355 XXXI De panter
356 XXXII Pappegaaiepark
357 YN FEBREWARIS
358 YN GRINSLAN
359 YN IT DOARPKE
360 YN IT HEECHST FAN ’E SIMMER
361 YN IT IERE FOARJIER
362 YN JUNY ’45
363 YN MAART
364 YN SEPTIMBER
365 YN ’ SKIMERJUN
366 YN ’E FOARSIMMER
367 YN ’E NEISIMMER
368 YN ’E SIMMER FAN 1911
369 YN ’E UNGETIID
370 YN ’E WERKMANSTRAAT
371 YNLIEDEND DICHT FAN DAS STUNDENBUCH
372 [THE MURMERING OF BEES, HAS CEASED]
373 [THESE ARE THE SIGNS TO NATURE’S INNS –]
374 ‘AL WAT IK SKRIUW DAT IS WIER BARD’
375 ‘BINNE JO WOL FOLKSK?’
376 ‘IK GING GELOOVEN DAT IK NU GING RUSTEN’
377 ‘JO BINNE FEST IN ALD SKOALMASTER?’
378 ‘JO LEZE FEST FAAK YN JO EIGEN GEDICHTEN?’
379 ‘JO LEZE FEST IN BULT YN JO EIGEN GEDICHTEN?’
380 ‘STROFEN UIT DE NALATENSCHAP VAN
381 ’T HAT WEST, IT IS
382 ’t WIE SNEIN

WINTERZONDAG

WINTERZONDAG

O de zoete lust van het wijde blanke veld
En de zon in haar blauwe baan,
O de blijde rust van de winterstille weg,
Waar de hoeve is slapen gegaan!
 
Wij schreden vlug langs het smalle sneeuwen pad,
Het hart zo licht en vrij,
In vage verten de zorgen van de dag
Op de vlucht voor zoet gerei.
 
Klein meisje schommelt alleen door de sneeuw
En kijkt naar de heren zo wijs.
‘Uw neusje ziet rood, gij wonder van het dorp
Koningin van dit paradijs!’
 
Nu wil ik voorwaar ook tonen wie ik ben,
En zend in mijn hoge dank
U morgen in statie mijn grootvizier
Met purper en parels blank.
 
Het parelsnoer voor uw wijde blanke veld
Het kleed voor uw gouden dag.
Ik spon u, mijn droom, zo fijn en hoog
Maar wie grijpt het lichte rag?

 

DE DICHTER

DE DICHTER

Wat door een dichter werd geleden en genoten,
Wat door een hart gevoeld werd, door een hoofd gedacht,
Heeft door een zoete stem in tonen uitgegoten,
Soms duizenden geboeid met wond’re toverkracht.
 
De woorden, door zijn geest op ’t blank papier geschreven,
Zacht klagend nu, dan juichend, jub’lend stout en vrij,
Ze zullen met hem ons doen voelen, denken, leven,
Dat leven hatend of aanbiddend zoals hij.
O.

 

WAT IK WOE

WAT IK WOE

Ik woe wol, dat it foarjier wie,
It lân fol pinksterblommen stie,
En dat no mei de bûterblommen
De koekútsblom al wie op ’t kommen;
Dat oan de held’re blauwe himmel
De waarme foarjierssinne stie,
En yn natoer no brocht it libben,
Wêr’t alles deadsk en treurich wie.
 
Ik woe wol, dat heech yn de loft
It ljurkje song fan wille en noft,
Dat oer it lân de lepen fleagen,
No tichteby, dan fier út ’e eagen;
Dat oan ’e wei en yn ’e hôven,
De hag’doarn bloeide, leaflik swiet,
Wylst fleurich yn ’e griene takken
De fûgels songen ’t brulloftsliet.
 
Ik woe wol, dat it foarjier wie,
It lân fol pinksterblommen stie,
Wylst oer ’e bou yn d’ âlde finne
Striek sêft it sudewyntsje hinne.
Dan soe ik mei de fûgels sjonge
In fleurich, sinnich maitiidsliet,
En yn it lân de blommen ploaitsje,
Sa as ik die yn bernetiid.
Memini

 

STILLE BODEN

STILLE BODEN

Langzaam drijven witte wolken
Langs de blauwe hemelbaan,
Door de winden voortgedragen
‘Waarheen zou de reis wel gaan?’
 
‘Komt gij, wolkjes, op uw tochten
In het verre land misschien,
Waar de zwaluwen vertoeven,
Wilt haar onze groet dan biên!
 
Zegt haar, dat de groene lente
Hier reeds lang haar intreê deed,
Zegt haar, dat de zonnestralen
Lang reeds smolten ’t sneeuwen kleed!
 
Spreekt haar van de bonte weide,
Van de bloesems, wit en rood,
Spreekt haar van het oude nestje,
Dat haar steeds een schuilplaats bood.’
 
En de zwaluw in het zuiden,
Van de wolk ontvangt z’ een groet,
En in ’t ruisen van het windje
Hoort z’ een stem zo zacht en goed..
 
’t Is als laat een vreemd verlangen
Haar geen ogenblik meer rust;
Door dat zoete lied betoverd
Droomt ze straks van weelde en lust.
 
En straks zweeft er aan de hemel
Weer een wolkje, zwart en klein;
Boven ’t dorpje daalt het neder ….
‘Ziet, daar zal de zwaluw zijn!’
     
Memini

 

IN FRYSK LIET

IN FRYSK LIET

Ik bin fan ’t frije Fryske bloed,
In soan fan Fryske grûn,
Bin oan dat lân, yn lok, yn noed,
Troch trouwe leafde bûn.
 
En ’k min syn taal mei hiel myn hert,
De taal fan pake en heit,
Om t’ uterjen yn wille en smert
Wat op it hert my leit.
 
’k Hab leaf dy greiden, Fryslâns rom,
Sa moai yn foarjierstiid;
Dêr socht ik d’ earste pinksterblom,
Dêr boarte ik, bern, sa bliid.
 
’k Hab leaf dy famkes, gol en blier,
Mei eagen blau en klear,
Mei roazewangen, gouden hier:
Sa binn’ s’ er nearne mear.
 
Ik hâld fan d’ âlde eable sin
Fan foarfaars dreech en stoer,
Ik hab ek noch har frijdomsmin,
En dy jou ik net oer.
 
Ik bin fan ’t frije Fryske bloed
En sjong it Fryske liet;
Oan al myn lânslju rop ik lûd:
Bliuw Fries yn wurd en died.
O.

 

LENTE-LIEFDE

LENTE-LIEFDE
 
Komt na de doodse winter
de warme lentezon,
Dan brengt ze ’t jonge leven,
ontkluistert beek en bron;
Dan steken bonte bloemen
haar kopjes boven d’ aard,
Dan komen weer de vogels
en vullen bos en gaard.
 
De nachtegalen zingen
van liefde, schoon en waar,
Zij zingen voor hun liefje
en spreken slechts tot haar.
De vinken keuv’len vrolijk
en ieder doet zijn best:
Straks bouwt zich ieder paartje
te zaam een aardig nest.
 
Zo schijnt de zon der liefde
in onze gouden tijd:
De lente van het leven
is, liefde, u gewijd.
Gij doet de schoonste rozen
ontluiken in ’t gemoed,
Laat reine tonen ruisen,
zo wonder vol en zoet.
O.

 

TWA AMERIKAANSKE FERSEN

TWA AMERIKAANSKE FERSEN

Ien yn de âlde styl en ien ‘eksperimenteel’
 
     I
 
Wat lippen minen drukt ha – en wêr ’t wie
Bin ik fergetten, en wat earmen hawwe lein
Under myn holle oant de moarn. Mar rein
Bringt geasten mei dizz’ nacht; hja komm’ ta die
En tikje oan ’t glês en easkje antwurd op.
En yn myn hert is libben in stil sear
Om ûnbeneamde jonkheid, dy’t net mear
Te middernacht him kundicht mei in rop.
 
Sa yn ’e winter stiet de iens’me beam
En wit de fûgels net dy’t flechten ien foar ien,
Mar wit syn krún is stiller as alear.
Ik kin net sizze hokker leafden binn’ fergien
Ik wit allinne dat yn my de simmer song
In koarte tiid, en no sjongt er net mear.
 
Edna St. Vincent Millay
 
II
 
Wy binn’ ienpart ljochter as sels de sinne
Wy binn’ eltspart grutter
     as boeken
     wol miene.
Wy binn’ eltspartienpart grutter as leauwen
     (mei in spin
     sprong
     libben binne wy libben)
Wy binn’ wûnderlik ienkearien.
 
E. E. Cummings
 

BYLDEN

BYLDEN
 
Linnen dat klapt op ’e wyn, de line tusken twa stammen
Fan wylgen, en in giele heap sân,
Dêr’t de kroade op troanet:
Koets op in heap fan goud.
 
In apelbeam op in tapyt.
Ik lústerje nei d’ akrobatemuzyk fan it linnen;
In fûgelskrikklown stiet te kriten,
Twa earmen en in hoed.
 
Dowen fan ’t dak – ballen dy’t stjoere
Fearkrêftige strielen omheech nei de himmel –
Nim jimme flecht, ’k bin mar inge systerne,
Mei syn rûnte no wiid yn ’e sinneskyn.
 
Nei [ it Frânsk fan] Franz Hellens