Categorie archief: Wjerklank

Wjerklank 23 (2021)

Ynhâld:

 • Redactioneel
 • Piet Gerbrandy, De wyn fan Fryslân
 • Johannes Kramer, Ferlies oan hâldfêst
 • Pieter Tuinman, Aantekeningen bij het gedicht ‘Te Harlingen’
 • Klaas van der Hoek, Obe Postma en E.E. Cummings
 • Willem van Dijk, It libben dat fergong
 • Marjoleine de Vos, Dichters zijn zieners
 • Eeltsje Hettinga, Obe Postma en de zondag
 • Anne Feddema, Postma’s Rabbelrjappelrap
 • Jan Kuijper, Obe Postma en het sonnet
 • Klaske Oenema, Wider útsjoch


Wjerklank 22 (2018)

Ynhâld:

 • Obe Postma Selskip – It wurk as feriening sit der op
 • Obe Postma Dagen 2018
 • De gedichtemiddei
 • Oanbieding earste eksimplaar SELECTED POEMS
 • Obe Postma-dagen – poëzy- en literatuerkuier
 • Poëzy fan Obe Postma op muzyk
 • Boekpresintaasje: Obe Postma – In libben dat bloeide nei syn aard
 • Besprek Selected Poems
 • In frjemde skildersman wol Saske ha
 • Postma Biografy Dreaun fan ierde’ dream
 • De 150e bertedei fan Obe Postma