Categoriearchief: Activiteiten

Wjerklank 23 (2021)

Ynhâld:

 • Redactioneel
 • Piet Gerbrandy, De wyn fan Fryslân
 • Johannes Kramer, Ferlies oan hâldfêst
 • Pieter Tuinman, Aantekeningen bij het gedicht ‘Te Harlingen’
 • Klaas van der Hoek, Obe Postma en E.E. Cummings
 • Willem van Dijk, It libben dat fergong
 • Marjoleine de Vos, Dichters zijn zieners
 • Eeltsje Hettinga, Obe Postma en de zondag
 • Anne Feddema, Postma’s Rabbelrjappelrap
 • Jan Kuijper, Obe Postma en het sonnet
 • Klaske Oenema, Wider útsjoch