Categoriearchief: Activiteiten

Wjerklank 23 (2021)

Ynhâld:

 • Redactioneel
 • Piet Gerbrandy, De wyn fan Fryslân
 • Johannes Kramer, Ferlies oan hâldfêst
 • Pieter Tuinman, Aantekeningen bij het gedicht ‘Te Harlingen’
 • Klaas van der Hoek, Obe Postma en E.E. Cummings
 • Willem van Dijk, It libben dat fergong
 • Marjoleine de Vos, Dichters zijn zieners
 • Eeltsje Hettinga, Obe Postma en de zondag
 • Anne Feddema, Postma’s Rabbelrjappelrap
 • Jan Kuijper, Obe Postma en het sonnet
 • Klaske Oenema, Wider útsjoch


De Obe Postma-avond in Amsterdam, 11 december 2019

Mede dankzij financiële ondersteuning van de Deputearre Steaten heeft het Obe Postma Selskip op 11 december 2019 een succesvolle bijeenkomst kunnen organiseren in het literaire centrum Perdu in Amsterdam.

Het programma trok een zestigtal bezoekers: Friese en niet-Friese leden van het Selskip en enige tientallen belangstellenden, voor een groot deel maar niet uitsluitend uit Amsterdam.

De presentatie gebeurde in het Nederlands, op een paar welkomstwoorden van de voorzitter na. De besproken teksten van Obe Postma werden in het Fries geprojecteerd, ze werden in het Fries voorgelezen door Eeltsje Hettinga en Anne Feddema, en ze werden door de sprekers in Nederlandse vertaling gebracht.

Sprekers/performers waren achtereenvolgens Marjoleine de Vos, Eeltsje Hettinga, Anne Feddema, Jan Kuijper en Klaske Oenema.

Martin Reints

De avond werd ingeleid en gepresenteerd door Martin Reints. Als een soort toegift was er aan het eind een spontane bijdrage door Anthony Paul, die vertelde over zijn ervaringen bij het vertalen van Obe Postma in het Engels. De sprekers hadden zelf gekozen welke gedichten ze zouden bespreken, en dat had een prettige afwisseling tot gevolg: er kwamen gedichten ter sprake uit verschillende periodes. Zo ontstond een voor zover mogelijk tamelijk compleet beeld van Postma’s bijzondere dichterschap. Voor een deel van het publiek (en van de sprekers) was dit een eerste kennismaking, voor een ander deel een hernieuwde kennismaking. Het enthousiasme was unaniem.

Klaas van der Hoek schreef voor zijn weblog Konsenylje een verslag over de Obe Postma-avond in Amsterdam. Met dank voor zijn toestemming volgt hieronder de tekst van zijn verslag:

Obe yn Mokum

Amsterdam, 11 desimber 2019 – Wylst der op Twitter werris wrokkich folk, mei blokkearfriezinne Jenny Douwes foarop, tekeargong tsjin it ferdjerlike Amsterdam, teagen yn dy stêd sa’n sechtich minsken nei it poëzypoadium Perdu foar in (Hollânsktalige) jûn oer Obe Postma. Seis sprekkers en performers gongen dêr oan de Kloveniersburgwal, middenyn dy freeslike Grachtengordel, gear oer it wurk fan de Fryske plattelânsdichter by útstek.

Yn syn ynliedinkje sketste presintator Martin Reints hoe grut de kultuerskok foar Postma west hawwe moat doe’t er yn 1886 fan it doarpke Koarnwert nei it mondêne Amsterdam gong om dêr wis- en natuerkunde te studearjen. En folle letter, yn it gedicht ‘Te Harns’, liet Postma noch útkomme dat hy net lykas Goethe en Rilke fier fuort hoegde foar wat dynamyk yn syn bestean: in reis nei Harns wie al genôch om net ‘alheel deselde’ te bliuwen. Likegoed hat er him yn Amsterdam thús field. Syn biograaf Philippus Breuker skriuwt: ‘Postma hat yn Amsterdam mominten fan grut gelok hân. De stêd joech alles wêr’t syn iepen geast ferlet fan hie.’

Marjoleine de Vos: Dichters binne sjenners? en Yn maart

De earste sprekker wie dichter, columnist en NRC-redakteur Marjoleine de Vos. Sy boude har betooch op oan de hân fan de fersen ‘Dichters binne sjenners?’ en ‘Yn maart’ en beklamme it hjir-en-no-karakter fan Postma syn poëzy: fersen oer in wrâld dy’t der is om gewaar te wurden en part fan te wêzen, net om oer nei te tinken; fersen oer de besteande, net oer in tochte wrâld. Postma soe neffens De Vos net dichtsje oer wat skûlet yn syn geast, mar oer wat er sjocht foar syn foet. Sy seach datoangeande oerienkomsten mei de fersen dy’t Fernando Pessoa skreau ûnder it heteronym Albert Caeiro en mei it wurk fan Nescio.

Eeltsje Hettinga: Pinkstersnein en Unlijige snein

Justjes oars lei dichter, essayist en oersetter Eeltsje Hettinga de aksinten. Hy wiisde derop dat Postma bytiden yn lânskip en natuer no krekt de útdrukking fan in algeast, in wrâldsiele ûntware, sa’t ek Herman Gorter dat wol dien hie. Fierder as inkeld natuerlyryk rikte ek Postma syn heldersjende foarsizzing fan de agraryske skaalfergrutting en yndustrialisaasje dy’t ûnderwilens it Fryske greidelânskip syn biodiversiteit fierhinne ûntnommen hawwe. In oanset ta rural myth levere Hettinga nammers mei de anekdoate (liend en oanpast, mar soks sizze je der fansels net by) dat Postma ûnder Burchwerters de namme hie oer in poeier te beskikken dat him frijwarre fan sykte en âlderdom: ‘Witst wat er útfûn hat? Hy fret kinine!’

Anne Feddema: Jo lêze fêst faak yn jo eigen gedichten?

Tiid foar teäter. Dichter en performer Anne Feddema liet elke neitins oan Johnny van Doorn ferblikke mei in ‘rjappelrjap’ dy’t Postma syn fers ‘“Jo lêze fêst faak yn jo eigen gedichten?”’ ynbêde yn in potpoerry fan oare teksten, mei ûnder mear in battle tusken o’s en a’s, in fan Aalsum oant Wurdum yntegraal deklamearre topografyske yndeks en it resept foar in streksum miel út De folmakke Fryske kokenfaam. Fan en ta sprutsen der fia it medium Feddema oare stimmen, lykas dy fan Peter Tuinman. Feddema einige syn optreden mei it dialoochje: ‘En dan noch ien fraach, Postma. Binne jo homo, Obe?’ ‘Ja, ik bin homo! Krekt as iderien!’

Beharkje Anne Feddema’s performance (1)
deel 2
Jan Kuijper: Blommejonge en Tsjinje

Hoe oars fan toan wie de bydrage fan sonnettedichter en oersetter Jan Kuijper. It leafst hie hy in sonnet fan Postma besprutsen, mar sonnetten hat Postma spitigernôch nea skreaun. Dat Kuijper socht syn taflecht ta it Postma-fers dat it tichtst by in leafdesgedicht kaam en it fers dat it tichtst by in eroatysk gedicht kaam: ‘Blommejonge’ (trije kwatrinen mei krúst mar brutsen rym) en ‘Tsjinje’ (trije kwatrinen mei omearmjend rym). Hie dat lêste gedicht no twa rigels mear hân, dan hie it nei foarm én ynhâld foar in Shakespeariaansk sonnet trochgean kinnen… Mar nimme wy Postma sa’t er is, dan is dat Kuijper ek bêst genôch.

Klaske Oenema en de Friese meren

Like oertsjûgjend as ûnopsnolke kwa technyk en presintaasje wie de bydrage fan multimedia-keunstner, muzikant en dichter Klaske Oenema. Sy brûkte in overheadprojektor foar de projeksje fan in hieltyd oanwaaksende en feroarjende ‘skimewrâld’ by it fers ‘Wider útsjoch’. Ek hie se dat gedicht op muzyk set. Teksten en skaadbylden wikseljend op de projektor, song se it liet live mei begelieding fan in lûdbân en in blaasoargeltsje. Foarôf fertroude Oenema, sels net Frysktalich, har publyk ta dat sy oant foar koart nea fan Obe Postma heard hie en oan Frysktalige famylje en freonen frege hie oft dy him faaks koenen. En ja, har heit koe him wol, mar hy lies leaver Simke Kloosterman. 

Beharkje it fers Wider Útsjoch
Anthony Paul: Selected poems

Ta slot fertelde Anthony Paul oer syn wurkwize by it oersetten fan gedichten nei it Ingelsk foar de Postma-blomlêzings What the poet must know (2004) en Selected poems (2018). Omdat er it Frysk net machtich is, naam Paul de Hollânsktalige oersettings fan Jabik Veenbaas as boarneteksten, mar nea sûnder de orizjinele fersen mei Veenbaas te besprekken om dochs ticht by Postma te bliuwen, dy’t Paul kennen leard hie – postúm – as ‘een lief, aardig, sensitief en bijzonder mens’. Toe mar. Yn alle gefallen hat de jûn, út namme fan it Obe Postma Selskip treflik organisearre troch Martin Reints, dat selskip nije leden opsmiten – en Obe Postma, sa foel te hearren, nije lêzers. Amsterdamske lêzers.

Foto’s: Katja Stam

Obe Postma-avond in Amsterdam

Datum: woensdag 11 december 2019 (zaal open 19:30-23:00). Locatie: PERDU (Kloveniersburgwal 86, 1012 GZ Amsterdam).

Vijf sprekers over het werk van de grote Friese dichter Obe Postma (1868-1963): Jan Kuijper, Eeltsje Hettinga, Anne Feddema, Klaske Oenema en Marjoleine de Vos.

De avond wordt georganiseerd door het Obe Postma Selskip. De presentatie is in handen van Matin Reints. De voertaal is Nederlands, de besproken gedichten worden zowel in het Fries als in vertaling geprojecteerd.

Entree: € 10, studenten € 5. Leden van het Obe Postma Selskip gratis, mits ze van tevoren reserveren: martinreints@xs4all.nl

Zie https://perdu.nl/nl/r/obe-postma-avond

Siel fan it lânskip

Utfiering fan Vocaal Ensemble Bonifatius ûnder lieding fan Hans Algra

Yn novimber 2019 fiert it Bonifatius Ensemble út Dokkum twa konserten út. De muzyk is fan Jan de Jong, Frank fan Nimwegen en Henk-Doeke Odinga op poëzij fan Obe Postma en Eppie Dam.

 • Zaterdag 16 november 2019
  Grote Kerk Dokkum • aanvang 20.00 uur
 • Zaterdag 23 november 2019
  Kruiskerk Burgum • aanvang 20.00 uur

Voor toegangskaarten: http://www.bonifatiusensemble.nl

Tsjerkepaad Cornwerd 2019 (Obe Postma)

Deze zomer doet de kerk in Cornwerd mee aan Tsjerkepaad 2019 op de zaterdagmiddagen 6 juli, 31 augustus en 14 september. Dit in aansluiting met de kerken in het nabijgelegen Schraard en Wons. De kerken zijn open van 13.30 – 17.00 uur.

Zie website http://www.tsjerkepaad.nl/CMSH4D/index.php?pages_id=1&t=home

Speciale activiteit is op zatermiddag 6 juli waarbij om 14:00 uur door Prof. Philippus Breuker een Obe Postma lezing gehouden wordt.

Obe Postma (1868-1963) is geboren in Cornwerd en ligt begraven op het kerkhof naast de kerk.

Cornwerd
Graf Obe Postma op kerhof naast kerkObe Postma-middag 2019

 • Datum: 24 mei 2019; 14:00 – 18:00 (zaal is open 13:30u)
 • Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
 • Opgave via email: annekejgdevos@hotmail.com
 • Toegang: leden (met introducé) gratis, niet-leden 5 euro


Op vrijdag 24 mei 2019 zal de dichter, essayist, vertaler en classicus dr. Piet Gerbrandy een lezing “De wyn fan Fryslân” verzorgen. Verder zullen na de pauze de OPS-leden Willem van Dijk, Klaas van der Hoek, Johannes Kramer, Teake Oppewal en Pieter Tuinman bijdragen over gedichten van Obe Postma leveren.

Ofskie âlde OPS bestjoer

Op de lêste Algemiene Ledegearkomst is nei de beneaming fan it nije bestjoer troch foarsitter Siebren van der Zwaag ofskie nommen fan it âlde bestjoer: George Huitema (foarsitter), Jan Gulmans (sekretaris), Jan Guichelaar (ponghâlder), Doekle Elgersma, Geart van der Meer en Geke Sjoerdsma.

Mei in persoanlike taspraak oerlange hij eltsenien it prachtboek Wereldgeschiedenis van Nederland.

Jierferslach 2018

De folgjende aktiviteiten:

Gearkomsten

Yn 2018 hiene bestjoersgearkomsten  pleats op 7 febrewaris, 7 septimber en 12 desimber. Der wiene in Algemiene ledegearkomste op 7 febrewaris (mei in lêzing fan Philippus Breuker) en in ekstra Algemiene ledegearkomste op 12 desimber (opheffing OPS).

150e Bertedei Obe Postma

Yn Koarnwert is tongersdei 29 maart 2018 in spesjale betinking foar Obe Postma holden by syn 150e bertedei . Kommissaris fan de Kening Arno Brok lei hjir in blomstik op it grêf fan Postma . It Obe Postma Selskip wie dêrby fertsjintwurdige troch foarsitter, George Huitema, en âld-foarsitter Siebren van der Zwaag. Direkteur Bert Looper fan Tresoar hat dêrby foarlêzen út it wurk fan Postma.

Obe Postma Dagen 2018

It Obe Postma  Selskip hat  op 6, 7 en 8 April 2018 yn ‘e mande mei Tresoar de saneamde Obe Postma Dagen organisearre. Yn Postma syn 150ste bertejier leit de kulturele ferbining mei Ljouwert as de Kulturele Haadstêd. Ferskate ferslaggen binne te lêzen yn nûmer 22 fan de Wjerklank.

It programma fan de Obe Postma Dagen omfette in tal fan ûnderdielen, te witten:

 • GEDICHTEMIDDEI: it biedwurd is Lânskipspine? In stikmannich Fryske dichters sil mei harren eigen dichterlike ferwurking foar it buordsje komme oer hoe’t sy hjoed-de-dei it Fryske lânskip sjogge.
 • BOEKPRESINTAASJE ‘SELECTED POEMS OBE POSTMA’:  boekpresintaasje fan de trijetalige útjefte (Frysk-Ingelsk-Nederlânsk) Selected Poems Obe Postma fan fersen fan Obe Postma (1868-1963). De oanbieding fan it earste eksimplaar is oan Kommissaris fan de Koning Arno Brok. De oersettingen binne fan Jabik Veenbaas en Anthony Paul. De útjouwer is Wijdemeer en it omslach en typografy binne fan Gert Jan Slagter.
 • OBE POSTMA KUIER: In kuier troch de stêd lâns spoaren fan dichter-skriuwer Obe Postma en ek oare literêre bysûnderheden.
 • POEZY FAN OBE POSTMA OP MUZYK “IT PAAD”: konsert yn e doarpstsjerkje fan Huzum.
 • BOEKPRESINTAASJE ‘POSTMA OP MUZYK’: Oan’e ein fan it konsert wurdt it earste eksimplaar fan it boek ‘Postma op muzyk’ oanbean. Yn it boek binne mear dan tritich komposysjes opnaam op gedichten fan Obe Postma. Ek de gedichten sels binne opnaam.

OPUS 9

It OPS rekke (op fersyk fan Tresoar) belutsen by dit projekt, yn it ramt werfan begjin novimber trije konserten útfierd wurde en wol yn Grins(10 novimber), Ljouwert (11 novimber) en Amsterdam (konsertgebou, 9 novimber). Yn dy reeks konserten stean komposysjes fan Paul Carr sintraal; as intermezzo tusken de muzykstikken wurde fiif gedichten fan Obe Postma foar it fuotljocht brocht troch in deklamator. Dy gedichten ha leden fan it bestjoer en it OPS yn oerliz meiinoar útkeazen.

Postma Biografy Dreaun fan ierde’dream

Op woansdei 24 oktober 2018 is it earste eksimplaar fan de lang ferwachte Obe Postma biografy fan Philippus Breuker presintearre yn it ramt fan in feestlike gearkomst yn Tresoar te Ljouwert. De biografy hat as titel meikrigen Dreaun fan ierde’ dream en beskriuwt Postma as bern fan it lân, de stúdzje yn Amsterdam, syn freonskippen, Postma as learaar yn Grins, Postma as natuerwittenskipper, syn stúdzje fan filosofy en psychology, en, net yn it lêste plak, Postma as filosofysk dichter en histoarikus. Yn de fyzje fan Breuker hong Postma oan it libben, hy woe lokkich wêze en diel útmeitsje fan in ienheid, mar wie folslein in man op himsels. It wie in dreaun man. By alle geleardheid is de grûntoan fan syn bestean mankelikens en syn libben is tekene troch ûnrêst en begearen.

It Obe Postma Selskip hie dizze middei organisearre mei ferskate sprekkers. Jan Gulmans, skriuwer fan it selskip hold in lêzing Tusken klaai en akademy. Yn dizze lêzing waard in profyl sketst fan Breuker as literêr histoarikus, waard yngien op (de skaaikenmerken fan) syn oeuvre en waard syn fyzje op Postma as wittenskipsman en dichter tsjin it ljocht hâlden.

Dernei hold Elisabeth Leijnse, heechlearaar Letterkunde, Universiteit Namen in lêzing: Het schrijven van een biografie: historiografische en narratologische overwegingen nei oanlieding fan har dûbelbiografy Cécile en Elsa – Strijdbare Freules, dêr’t se de Libris Geschiedenis Prijs 2016 en de Biografieprijs 2016 foar krige.

As lêste spruts Philippus Breuker, auteur fan de biografy, oer ‘Problemen by it skriuwen fan in biografy fan Obe Postma en yn dy biografy sels.’ It earste eksimplaar fan de biografy waard útrikt oan Siebren van der Zwaag, âld-foarsitter fan it Obe Postma Selskip.