BYLDEN (1)

Linnen dat klapt op ’e wyn, de line tusken twa stammen
Fan wylgen, en in giele heap sân,
Dêr’t de kroade op troanet:
Koets op in heap fan goud.

In apelbeam op in tapyt.
Ik lústerje nei d’ akrobatemuzyk fan it linnen;
In fûgelskrikklown stiet te kriten,
Twa earmen en in hoed.

Dowen fan ’t dak – ballen dy’t stjoere
Fearkrêftige strielen omheech nei de himmel –
Nim jimme flecht, ’k bin mar inge systerne,
Mei syn rûnte no wiid yn ’e sinneskyn.

Nei [ it Frânsk fan] Franz Hellens