BY DE DEA FAN DE DICHTER SLAUERHOFF

Dy deis, mei tinken seach ’k de Nijstêd oer
Nei it tassefolk. Dat er ien fan harren wie,
Sa as er, skrale jonge, ûnbeacht’
Doe mei syn skoallewiisheid foar my stie!

Ik seach yn ’t blêd syn byld: dochs Fryske feint!
Mar, sa’t it hjir iepen stiet, in wûnder bern
Yn ’e manfolks ring; it lûkt, en seit net mear;
En ’t each glydt nei de broer om him te sjen.

In Fryske feint; mar mei fermogens mear
As Fryslân. Sûnder maatskip; frij
Ta frjemde gongen bûten sede en pliich.
O, as ik it doarst… sa, somstûn’, wy.