BY DE BERTE FAN IN SOAN

Oare minsken dy’t in soan krigen ha
Winskje dat er in goed ferstân hawwe sil;
Mar ik, dy’t troch ferstannichheid
Myn hele libben bedoarn haw,
Hoopje dat dit bern fan my
Unwittend en stom wêze sil.
Dan sil er as bekroaning fan in rêstich libben
Noch minister fan de Steat wurde kinne.