BY ‘AUS MEINEM LEBEN’

FAN FRIEDRICH PAULSEN

Dit is heel Fryslân! Hûs en hôf en fjild,
De hallich en de hoarne, gaast en keech!
It mean en loegerswurk mei eigen hurde hân;
De see, it bûtelân, it fiere leech.

En heit en mem – o, dat is wol ús stam,
Oer ieuwen skaat en dochs ús folk sa nei!
O wûnder stik! Dyn heit sjochst swijsum gean,
En blierder stiet dyn mem yn ljochte dei.

Sa droech de noarder kust it âlde folk.
Him wreidet út, wat eigen om ús leit,
Ta wider ring. Us skoarret fêster krêft;
De siele waachst ta riker mooglikheid.