Overzicht van de bronnen van Postma’s kennis van Friesland

Editie Obe Postma, Inhoudsopgave betreffende Friesland

Postma heeft onvoorstelbaar veel materiaal over de geschiedenis van Friesland uit archieven verzameld, met name uit de voordien nauwelijks benutte archieven van de plattelandsgrietenijen, die lopen van de zestiende eeuw tot 1806 of ook wel 1811. Minder belangstelling had hij voor de geschiedenis van de steden. Ook stukken uit gemeente-archieven, musea en familie-archieven verwerkte hij soms en ook aantekeningen uit particulier bezit [noot 1]. Hij begon zijn archiefonderzoek in 1918 en zette het voort tot begin jaren zestig, vlak voor zijn overlijden.

Zijn aantekeningen legde hij vast in honderden schriften, die op een enkele na bewaard zijn gebleven. Ze bevinden zich nu in Tresoar en zijn toegankelijk via een eigen inventaris [noot 2]. Een uitgebreide inhoudsbeschrijving die Postma voor eigen gebruik maakte, bleef tot nog toe ongepubliceerd [noot 3]. Voorzover ze Friesland betreft, wordt die hier nu uitgegeven. De signaturen die hij vermeldt, zijn die van Berns. Inmiddels zijn de archieven die Berns ontsloot, opnieuw beschreven. Het deel ervan waar het hier om gaat, is nu toegankelijk via Toegang 13 [noot 4].

Niet alles wat Postma over Friesland aantekende, wordt hiermee uitgegeven. Er ontbreken twee dingen aan. In de eerste plaats geldt de hier uitgegeven inhoudsopgave alleen de schriften ‘Geschiedenis’ en ‘Friesland.’ Er zijn daarnaast nog ruim veertig losse schriften met aantekeningen over speciale onderwerpen uit Friesland [noot 5]. Minder belangrijk is in de tweede plaats het ontbreken van de inhoud van de schriften Friesland 343 tot 365. Dat zijn de laatste die hij maakte en die heeft hij niet meer in zijn inhoudsopgave verwerkt.

Postma’s weg tot de archieven

Voordat Postma aan archiefonderzoek begon, had hij uit het gedrukte Register van de Aanbreng van 1546 aantekeningen over zijn geboortedorp Kornwerd gemaakt. Wanneer precies hij dat deed, is niet helemaal zeker. Uit zijn gedicht Fan âlde tiden (SF 45) dat van 1912 is, blijkt dat hij het Register kende. Het uittreksel eruit staat in het schrift Geschiedenis V, dat echter moeilijk te dateren is. Het lijkt het eerste schrift waarin hij aantekeningen over Friese geschiedenis maakte. Geschiedenis IV en VI bevatten aantekeningen die op 1913, 1914 en eerder, respectievelijk 1916 en mogelijk eerder zijn te dateren. Op 1912 als jaar waarin hij de aantekeningen uit het Register maakte, zou het feit kunnen wijzen dat hij dan (in een niet bewaarde brief aan Tjitze de Boer) voor het eerst over Friese geschiedenis schrijft. In dat geval heeft hij het schrift Geschiedenis V speciaal voor Kornwerd aangelegd. Dat zou ook best kunnen, want tot 1912 gaan de schriften Geschiedenis over een heel ander soort geschiedenis, met name over die van het tellen, rekenen en meten [noot 6].

Dat de aantekeningen over Kornwerd in ieder geval voor 1914 gemaakt zijn, lijkt toch al waarschijnlijk omdat Postma al in juni van dat jaar, dat wil zeggen vrijwel direct na verschijnen, Johan Huizinga met kennis van zaken bedankte voor de overdruk van diens onderzoek naar de ontfriesing van de Groninger Ommelanden. Die studie verscheen in jaargang 1914 van het tijdschrift Driemaandelijksche Bladen. Postma wees met kennis van de zestiende-eeuwse bevolkingsopbouw in Kornwerd Huizinga op zwakheden in diens betoog. Hoe Huizinga ertoe kwam om Postma een overdruk te sturen is niet bekend. Hij moet van Postma’s historische belangstelling hebben geweten.

Het lijkt erop dat Postma zich pas na Huizinga’s publicatie in de Friese geschiedenis is gaan verdiepen. De schriften Geschiedenis 6 en 7 (die daarover gaan) dateren in ieder geval van na het verschijnen van Huizinga’s studie. Daarom is het denkbaar dat zijn belangstelling in 1912 voor het Kornwerd van 1546 voortkwam uit zijn dichterlijke werkzaamheid, die immers gericht was op herinneringen aan zijn jeugd in het dorp. Maar in of spoedig na 1914 moet zijn historisch onderzoek toch onderwerp van studie geworden zijn [noot 7]. Hij kan daarbij het voorbeeld van zijn vriend prof. Tjitze de Boer voor ogen hebben gehad. Ook De Boer had over landverdeling en landgebruik onder boeren in Friesland geschreven. Het verschil met De Boer was dat hij ging kiezen voor onderzoek op dorpsniveau. De Boer had de grietenij als eenheid genomen. Misschien was het zijn ervaring met Huizinga’s studie dat hij het dorp tot uitgangspunt ging nemen.

Postma pakte zijn studie grondig aan. Hij begon met het lezen en excerperen van de gedrukte studies en bronnenuitgaven over landbezit en landverdeling in de Middeleeuwse Friese landen. Zijn leidsman op het gebied van historisch onderzoek zou hij later prof. Isaac Gosses noemen, bij wie hij in de straat kwam wonen toen hij in 1921 naar de Herman Colleniusstraat verhuisde [noot 8]. Gosses zal hem wegwijs gemaakt hebben in de literatuur. Toch was het al voor 1921 dat hij begon met literatuurstudie. Zijn onderzoekingen zouden hem spoedig naar prof. Van Giffen leiden. Hij maakte aantekeningen uit diens Verslagen van het terpenonderzoek, bezocht ca. 1926 Ezinge en noteerde rond 1930 persoonlijke mededelingen van hem.

Zijn eerste archiefonderzoek dateert van mei 1918, toen hij op het Rijksarchief in Groningen stukken uit Wonseradeel inzag die hem uit het Rijksarchief in Friesland toegezonden waren. Dat lijkt een incidenteel geval geweest te zijn. In 1920 begon hij echter voorgoed aan zijn archiefonderzoek, dat niet meer zou eindigen zolang hij leefde. Eerst betrof het Groningen (en Drenthe), vanaf februari 1922 ook en vooral Friesland [noot 9]. Punt van onderzoek zal nog moeten zijn waarom hij zijn aandacht lijkt te hebben verlegd. Een rol kan gespeeld hebben dat hij in 1922 dankzij inlichtingen van mr. D.J. Cuipers een methode had leren kennen om het land uit 1546 te lokaliseren [noot 10]. Mogelijk was het echter ook een kwestie van planning en had hij voorlopig voldoende materiaal uit Groningen verzameld. In het jaarverslag over 1923 van de Rijksarchivaris in Groningen heet het dat Postma zijn onderzoekingen over de verdeling van de bodem in de provincie voortgezet had [noot 11]. Het ligt voor de hand om daarbij te denken aan De Friesche Kleihoeve. Dat zou kunnen betekenen dat hij inderdaad vanaf 1920 of al iets eerder het plan had opgevat om een boek als dat te schrijven.

Nadat hij zijn aantekeningen aanvankelijk noteerde in de reeks schriften ‘Geschiedenis’, legde hij er in 1921-22 aparte series ‘Groningen (en Drenthe)’ en ‘Friesland’ voor aan [noot 12]. Hij kon bij zijn onderzoek gebruik maken van de genoemde beschrijving van J.L. Berns, die in 1919 verschenen was [noot 13]. Schrift na schrift vulde hij nu met een schat aan archivalische gegevens, in het bijzonder uit de floreenkohieren, de proclamatieboeken, de Quotisatiekohieren van 1748/9 en de Registers van de Aanbreng, het Beneficiaalboek, de rentmeestersrekeningen en de decretale verkopingen uit de zestiende eeuw. Later, vanaf ongeveer 1935, toen hij de aantekeningen uit die bronnen in zijn Friesche Kleihoeve (1934) had verwerkt, kwamen daar de boedelinventarissen van met name boeren nog als een belangrijke categorie bij.

Belang van de uitgave

Met de uitgave van deze inhoudsopgave ontstaat de mogelijkheid om gericht te zoeken of Postma ook iets over een bepaalde plek heeft aangetekend. Uiteraard zijn de aantekeningen niet meer dan een eerste oriëntatie. Wie dieper wil graven, zal de originele stukken raadplegen. En tweede reden om deze inhoudsopgave te publiceren is om de mogelijkheid te bieden mededelingen van Postma tot hun bron te herleiden. Niet in al zijn publicaties vermeldde Postma steeds zijn bronnen. Daardoor wordt een schat aan informatie van allerlei aard op plaats en tijd ontsloten [noot 14].

Een derde reden tenslotte is dat zich met deze inhoudsopgave een nauwkeurig beeld laat vormen van de ontwikkeling van Postma’s historische werkzaamheid. Dat laat zich uiteraard ook min of meer aflezen uit de lijst van zijn publicaties, al zou het zonder deze inhoudsopgave niet duidelijk zijn dat die publicaties in het algemeen gelijk opgingen met de vorderingen in zijn archiefonderzoek. Maar belangrijker is dat met deze inhoudsopgave de momenten waarin hij tot nieuwe vraagstellingen of inzichten kwam, soms nauwkeurig gereconstrueerd kunnen worden.

Zo laat zich – om een voorbeeld te noemen – zijn ontdekking raden dat er in Friesland grote verschillen in de ligging van het land ten opzichte van de bedrijfsgebouwen hadden bestaan toen hij in 1923 de proclamatieboeken van Wonseradeel onder ogen kreeg. Dat leidde er namelijk toe dat hij Ferwoude en Gaast kon onderscheiden van de iets noordelijker gelegen dorpen Kornwerd en Engwier, die hij zo goed uit zijn jeugd kende, en waarvan hij voor wat de geschiedenis betreft in 1914 Kornwerd al had leren kennen. En zo kon het gebeuren dat zijn eerste studies over essen op de Friese klei, hemriken en meenscharren gaan, allemaal thema’s rond de verhouding van afgescheiden, bijeenliggend particulier bezit en bezit of gebruik van gemeenschappelijke aard elders in het dorpsgebied.

Ook dit voorbeeld leert hoe Postma het nut van zijn keuze voor archiefonderzoek moet hebben ervaren. Hij bereikte er nieuwe inzichten mee, die ingingen tegen de heersende opvattingen in de Duitse literatuur, in ons land aangehangen met name door L.J. van Apeldoorn. die sterk theoretiserend waren. Tegenover oorspronkelijk gemeenschappelijk eigendom onder boerderijen, stelde Postma zijn opvatting van particulier eigendom vanaf het begin per boerderij [noot 15]. De opgravingen van Van Giffen bevestigden hem van de juistheid van die zienswijze.


 

Noten

1 In de archieven van de grietenijen kon hij soms ook kerkvoogdijrekeningen vinden.

2 Obe Postma Samling, Concordans (Tresoar; nog te verschijnen). De concordans bevat de vernummering van de lijst van de in noot 1 genoemde studie.

3 OPS 638. Friesland omvat de blzz. 1 tot en met 70 van het schrift (Groningen 71-82 en Drente 83-87, en nog andere streken 88).

4 Achterin Toegang 13 is een concordans op Berns opgenomen. Toegang 13 betreft de nedergerechten. De archieven van het Hof zijn nu toegankelijk via Toegang 14, die van de Hogeschool via Toegang 181.

5 Zie de nummers 31 tot 75 op de blzz. 81-83 van de in noot 6 genoemde studie en na verschijnen de Concordans.

6 Zie over de datering van de schriften Ph.H. Breuker, Oer wittenskip en poëzy by Obe Postma, op grûn fan syn oantekenskriften, in: De vrije Fries 62 (1983) 69-83, i.h.b. 80.

7 In 1913 stuurde hij De Boer kritische opmerkingen bij een publicatie van Gallee over het boerenhuis in de Driemaandelijksche Bladen van dat jaar. De Boer schreef terug dat hij geen tijd had om zich in het onderwerp te verdiepen. Tussen 1914 en 1923 zijn geen brieven van hen aan elkaar bewaard gebleven.

8 Ze kenden elkaar overigens ook al van de Wetenschappelijke adfdeling van het Natuurkundig Genootschap in Groningen.

9 De stukken werden vanuit Leeuwarden naar het Rijksarchief in Groningen overgestuurd, waar Postma ze dan kon inzien. Vanaf 1923 bezocht hij in de vakanties het Rijksarchief in Leeuwarden zelf ook (AA107, Tresoar)..

10 Zie Breuker, ‘Oer wittenskip en poëzy,’ blz. 74.

11 VROA 46 II (1923) 484.

12 Zie Breuker, ‘Oer wittenskip en poëzy,’ blz. 80-81.

13 J.L. Berns, De archieven van het Hof Provinciaal en van de Gerechten der Grietenijen, Steden, Districten, Eilanden en Hoogeschool van Friesland. Leeuwarden 1919.

14 Een recent voorbeeld van de moeilijkheid om soms de bron van een mededeling van Postma te achterhalen, laat zich vinden bij Merijn Knibbe, die in zijn studie ‘Enkele vroege boedelinventarissen uit Leeuwarderadeel (1537-1548) (De vrije Fries 86 (2006) 141-164) vermeldt dat hij de boedel uit 1537, die Postma in zijn ‘Over het Friese boerenhuis in de 16e en 17e eeuw (DVF 34 (1937)) noemt, niet heeft kunnen vinden. Uit het hier gepubliceerde overzicht blijkt dat het om het recesboek E1 van Leeuwarderadeel moet gaan.

15 Zie Ph.H. Breuker, Die Bedeutung Nordfrieslands für das Werk Obe Postmas, in: A Frisian and Germanic Miscellany, published in honour of Nils Århammar (Odense 1996) 19-37.

 


 

 

Inhoudsopgave betreffende Friesland

 

I. Grietenijen Oostergo

 

1. Leeuwarderadeel

70. Weesb. M43, M1. 76.Recesboek (1543-1544), E3 (1560-1563), Procl. Q1 (1613-1628). 77.Q2 (1628-1645), E7 (Recesb.) (1573-1577), Hemrikken 79.Q4 (1660-1667), V1 (hypotheekboek), Britsum kerkv. rekening 80. Vervolg, Floreenregister 1798, Procl. Q18, Q19 81.Britsum, Procl.Q18, 19, 17 86. Verg. Floreenregisters 87. E1 Recesboek, Kadaster Hijum 99. Burefenne Stiens, Leeuwarderadeel, pastorieland 102. Uit Gem. Archief Finkum, Britsum 137. Weesboeken M1, M3, M4, M5 138. Vervolg M6, M7, M15, uit Q4, Statistiek 139. Weesb. M20, 21, 30, 31, 37, 38 165.E1 (Reces en Procl.) 166. Vervolg, Weesboek M8, Weesrekening O1 177. Weesb. M9 en M10 178.Weesrekeningen O1, O2, O4, E4 (Reces en Procl.), E5, E6, 7, Q5 179. Q6, 7, 8, 9, 10, V2 (hyp), V3, 4, 5, Meenschar Britsum, Burefenne Stiens 180. V5, Britsum V6, Stiens V7 181. Kerkvoogdij Wirdum 183. Dorpsrek. Wirdum 184. Vervolg; kerk 185. Vervolg M22, M[2]3, M24 186. M26, 27, 28, 29, Kerkerekening Wirdum 198. M39, 40 199. M41, 42 200. M42 203. M43 204. M43, M44 205. Roorda over stelp, uit Q9a en Q11 219. M34 232. Dorpsb. Wirdum 233. Vervolg, Resolutie of Procuratieboek 234. Vervolg Procur. 237. Resolutieboek (1667-1715) 255. Lekkum en Miedum, Wirdum bouw? 309. M11 310. Vervolg, M12, M13 315. kerker. Huizum, 1e Res.boek Leeuwarderadeel, Q3, stemmen Huizum 316. V5, Q5, 2e kerkeboek Wirdum, Q8, Q9, kerker. Huizum 318. M36, M35, M33, M34, St. Ant.-Gasthuis, Bijdr. G. en Oudh. 330. Uit Fr. dagblad 335. M17 336. M17, O9, O10, O2, fl. 1858

 

2. Ferwerderadeel

77. Procl. C1 96. Land in 1540 99. Pastorieland 102. Reis naar Marrum 107. floreenregisters 1700 170. O1 187. Kerkv. Wanswerd 240. flor 1728, C1, C2, C3 250. Quotisatie 256. Verhoogen personeele impositie en 8e penning 257. Patroonslanden in 1578 281. floreenregister, Dorpsgrenzen 292. florenen in 1728 293. Verkoop kloosterlanden, Hallum en Ferwerd floreenreg. in 1728 en 1850, C3, O2, Procl. D5, D5b, D5a, D8, D9, Hallum floreen 1728 en 1858, Plaatsen daar, C4 (procl.), C5 302. Uit Statenarchief (chronol. reg. 364) Stukken betreffende de 8e penning 329 Kadaster 1505 [?]

 

3. Westdongeradeel

27. Q2 (invent.), D1 (procl.) 70. floreenreg. 1850 71. Procl. D1 en Da1 86. vergel. florenen 134. Q1 (1612-1614), Q3 (1615-1617), Q4, Q10 169. Q5 (1618-1620), Q6, Q7, Q8, Q9 170. Vervolg, Q11, Q12, Q13, Q14 182. Q28 204. Q22, Q27, Q29 (carspel Scheemda) 205. Q30, Reëelcohier 1787, Q31 225. Holwerd (dijken) Gedeputeerde Staten G8 226. uit Gem. archief (houten enz.) 227. Kerkerekening Holwerd. 239 floreenreg 1700, D2, D1a, D2a, D2b, D4, D4a 240. Vervolg 281. floreenreg. 1858, Hantumer uitburen, Dorpsgrenzen 298. Floreen Holwerd 1728, Foudgum in 1640, Ternaard in 1640, D1, Da1 (zie ook boven) 299. Floreenreg. Nes 1728 en 1850, Plaatsen 300. uit D1, D10, Uit floreen 1850 305. Nieuwe stemmen in 1698 310. Q1, Q4 312. Holwerd 320. Hantum en omgeving, D8, D14, N4, D13, N11, F7, D12 324. Q3, Q4

 

4. Oostdongeradeel

52. Procuratieboek (1657-1697) 65. Weesboek I3 66.Vervolg 77. Procl M1, M2 78. Vervolg, Gem. Archief, Falingen 99. M3 100. M4 (1656-1669), Floreen reg. 1700 en 1858 102. Floreenreg. 1858 106. plaatsen in 1700, Dijkboek Oostdongeradeel, Aalsum 134. I1 weesb. 135. Vervolg I2 (1596-1601), I3, I4, I11 203. Floreenregister en dijkboek, Het hoog 293. Waterstaat Oostd., Uit Sipma II, uit G 4/1 (leppazijlen), uit Ged.St.3, Publieke werken (Ezumazijl), M5 307. M6 310. J4, J5, I6, K1 311. K1, 2, F1, K3 313. M3, Uittreksel uit vorige Hemriken, M7 316. Vervolg 318. J10 319. I1, I7, I8, I10, I9 336. M8

 

5. Kollumerland

6. Uittr. Andreae 72. Procl. Q1 104. Oudh. beschrijving 129. P1 (weesboek) 130. Weesb. P2 131. P3, P4, P5 132. P14, P6, P7 133. P8, P9, P10, P11 134. Vervolg 168. P8, P12, P13 169. Vervolg, O, P1 173 O en V1 175. V1 (hypotheekboek, weiland) 181. P37 200. Idema sate, Q1, Verkoop kloosterland, Land te Westergeest, Laatste floreenregister 202. Stukken Veenklooster, Q3, Meiers Kollumerland en Visvliet, Q4, Q5, Q6, Q7, Dijkfloreen van 1792, Westerburen 222. B1 (recesboek) 1548-1552 223. Tax. Boek J1 283. Dijkfloreen en gewoon floreen, verkoop kloosterplaatsen 317. P1 329. P15, P16, P17 335. P37

 

6. Achtkarspelen

58. floreenreg. 1700, Procl. R1 134. Ma1 (niet in gedrukt register [d.i. Berns]) M1 1602-1610 256. Rekeningboek van schoolvoogden in Rottevalle 263. Quotisatie 276. boeren in 1700 (eigendom, huur) 284. Gerkesklooster 296. floreenregister 1728, Onderzoek dorpsgrenzen 297. R2, Gerkesklooster (door Andreae), R3, Ra, R4, R5, R6, M2 (Inventarisatieboek) 298. floreen Surhuizum en Surhuisterveen, M2 vervolg, M3, M4, M5, M6, M7, M8, Aant. Drs. Kramer uit omgeving Heerenveen (deze ook verspreid in laatste cahiers) 304. C1 307. Reces en Procl. Boeken C1a, R1, Ra1, R7 314. M6, M9, M10 321. floreen 322. id. 324 R8 330. Ma1, Ra1 335. M1, M13

 

7. Dantumadeel

72. K1 Procl. 91. K2 (1 koeg = 2 p.) 99. K3 140. J1, J2 181. Weesboek J18 277. fennen, mieden, bouw in 1511 304. J3 305. Floreenreg. 1728 306. Flor. 1728 308. flor. 1700 313. K4, K3, K5, K6 318. Tjaarda Archief 320. Jannum en Oudkerk F1 322. flor. 1728 324. K1, K7 328. K8 329. K8 332. K8; Aant. ds. Kalma, Tolbert flor. 1700 335. J18

 

8. Tietjerksteradeel

12. Verdeeling Eestrum 15. Procl.1 58. floreenreg. 1700 63. weesb. M1 86. Verg. florenen 87. C1 96. Plaats te Sigerswoude 140. M2 (weesb.) 209. Oostermeer door B.R. Veltman 241. SS (Hof van Friesland) 1742: Suameer en Eestrum 296. floreenreg. 1728 305. Procl.P2 312. Bergum, Noordermeer 313. Bergum P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 11, 12 316. Flor. 1718 318 Pers. Impositie 323. Cuipers 324. floreen 1858

 

9. Smallingerland

94.Procl. (1645-1652) 95. Stukken over Leppedijk, Grensscheiding met Opsterland, Mienscher Oudega 142. P1 (1645-1656), Weesb. 143. Vervolg 262. Quotisatie 288. Q1 (Inv.) 289. Q2 (invent.), Q3 296. floreenregister 1728, Vergelijking met 1640. 305. Procl. U2 308. Floreenreg. 1718 313. Smellingerlân 317. Inhoud Smellingera-land 318. U2 321. floreen 323 U3 324. Allerlei 335. U4 341. P1, Q1 (kaas?)

 

10. Idaarderadeel

140. J1, J2, J3, J7 141. Weesboek J15 194. Kerkeboek Roordahuizum 195. Vervolg 226. Deelsboek, Kerk. goederen 255. Aanbesteden plaats bouwen te Warga in 1697, Bezittingen in Idaarderadeel (uit Sminia-archief) 304. C2, N1, Stemmen Warga in 1640, N2, N3 356. Deelsboek

 

11. Rauwerderhem

82. A2 Procl. 141. A1 (1550-1578), A3, A10, L1 (1652-1665) weesboek, K 142. weesb. 213. Crinserarm 239. A2 243. U7 hyp.boek 249. R14e (Quotisatie) 292. floreen 1728 305. Burgerl. stand Rauwerd-Irnsum, A4 306. flor. 1728, verkoop kloosterplaatsen 314. Floreenreg. 1718, Verk. kloosterg., A2, A5, A6, A7, A8 317. Stemmen

 

II. Westergo

 

12. Menaldumadeel

55. Kerkerek. Englum 56.Vervolg 69. A2 (Procl.) 88. Bezoek Berlikum 91. A12 Reces en Procl. (1628-1637) 92. Vervolg 96. Floreenreg. 1728 97. Vervolg Procl. 1683-1698, Oorsprong burefennen 99. Archief Schwartzenberg Beetgum 100. Beetgum Burefennen 106. landgebruikers in Menaldumadeel in 1511, floreenregister in 1700 149. Weesboek I1, I2, I3 156. Opm. bezoek Marsum, Boxum 167. Weesboek I2, I3 181. Kerkvoogdij Wier 182. Wier 183. Wier 186. kerker. Deinum 187. Deinum 188. Vervolg 192. Recesboek A1 Procl. (1545-1554) 194. A2 Procl., A3, A4 213. kerkerek. Blessum 228. Uit Arch. Schw. kerkerekening Menaldum, kerkerekening Beetgum, Procuratieboek Menaldumadeel 229. Vervolg, A12, Recesb. en Procl, A13 241. I12, Invent. Grafzerken Menaldum, Sminia-archief N1402 242. O22 251. Weesboek I25 (met rekenwijze) 292. Verkoop kloosterg. 297. Slappeterp in 1511 300. A5 (1598-1600), A7, A12 303. A13 305. A7, I4 306. Procur.boek 312. I32, Wier in 1511 332. Y4, flor. 1718, 1850

 

13. Franekeradeel

32 en 33. Handschrift Hemmema 63. Inv.boek Y1 68. EG (1e procl.boek) 69. EE1 (procl.rec.) 74. EE4 82. EE2 85. EE3 (Procl.Rec.) 86. Vervolg 87. Bezoek Tjum 88. Bezoek Tjum 108. EE5 (1588-1612) 149. X (portef. Inventarissen) 150. Y2 (1627-1643), Y3 (1645-1660) 151. Y5 152. Vervolg 180. EE5 182. Tescklaow Achlum 183. Y5, AA10, CC4 194. EE1 196. Procl. Kerkeboek Achlum 197. Vervolg 198. Vervolg, S92, 93, 94 200. Privilegeboek 208. Reëelcohier (Tescklaow) 209. Procl. EE4 210. Abtenlijst van Ludingakerk 211. Iets uit EE1 en EE2 (huur 30 jr.) 219. Rekening kerkv. Midlum, Ludingakerk bij M. gerekend 220. Vervolg, weerstal bij kerkegoed, Yesterburen, Inv. Bolsward Q1 of R1, Q2 of R2 226. Procuratieboek (Gem. Archief 13-1), aan **** 13-2 227. Vervolg 228. Vervolg 231. Proc. 13-3 237. Proc. 13-4 252. kerkvoogdijrek. Zweins (extract) 254. R.[?] A. Extract aanbreng Uitburen, Familiegelden, Quotisatie 255. Goedschatting in 1697 (uit gem. Archief) 256. Papier met belangrijke stukken (titels), Cohier der 500ste penning van 1621, Bezittingen in 1671, Monsterrollen 257. Patroonsgoed 274. Floreenreg. Franekeradeel 292. floreenreg. 1728 (Midlum), Ludingakerk 303. G1, G2, EE7, 8, 1, 2 306. Procuratieboek I, II, III, IV, handmerken 307. 2e kerker.boek Midlum, EE9, EE11 317. Hitzum 1514, W1 en W2 318. Q1, EE10 329. grenzen met Franeker 333. Fiarndelen, rechtsomgang 334. flor. 1850 uitburen, Dongjum 1728 en 1850, EE8, EE10, grenzen Dongjum en Boer, Tzum 1850, Hitzum, Kie

 

 

14. Barradeel

7. Wijnaldum in 1546 15 Q1 16. Firdgum 1546 71. Reis Firdgum 106. landgebruikers in Barradeel in 1511 162. O1 (1651-1655), N1 195. Procl. Q1 (1600-1609) 199. Kerkerek. Tjummarum 212. kerkerek. Oosterbierum 213. Vervolg 245. Processtukken E1 246. Vervolg E2, E3, Maten (inhoud), E4, E5 250 en 251. Quotisatie, Boeren in 1511 (ook Harl. Uitburen) 291. floreenregister 1728 en 1858 298. Wijnaldum in 1511 305. Procl. Q3 329. Q4, Q5, Q6 330. Q7 333. Stemmen 1698 en 1728 Tjummarum, plaatsen Wijnaldum, Sexbierum, Oosterbierum 334. Statistiek, floreenreg. 1728 en 1850, Q8, Minnertsga, Q9, Q10 340. P3

 

15. Baarderadeel

15. Q2 70. weesb. N1 74. Procl. P1, P2 75. Vervolg 78. Geestelijke Opkomsten (1574-1589) 104. floreenreg. 1700, Baarderadeel 1511 105. Baarderadeel 1511 112. Ben.B. 1580 143. Uit C1 (kernweghe) 156. N2, N6, N13, N15, N16, N20 176. Uit Archief Sminia, aanbreng van 1542 177. Vervolg 198. Huisarchief Lulema 199. kerkeboek Bozum 202. Rekening Bozum 208. N12, 13 237. Schatting te Bozum uit 198 en 202 240. P1 (procl. en proc.) 249. Quotisatie Baarderadeel 279. Uit gemeente-archief, Grenzen met naburige gemeenten 280. Vervolg 281. Vervolg 296. Benef.goederen (zie 112 en 113), uit 2064a Sminia Archief (zie 176) 298. P3, Wieuwerd in 1640, 1698, 1728 299. P23 vervolg, P4, P5 320. C2 338. C1

 

16. Hennaarderadeel

57.1e procl., 2e weesboek 58. Vervolg weesb. 84. Aanbreng 1511 85. Vervolg 88. grootte der plaatsen 94. floreenregister 104. Procl. K2, K3 106. floreenregister in 1700 108. Quotisatie 1749 128. Dijkboek Hennaarderadeel, Munten 141. Kingma archief 153. weesb. I1 154. Vervolg, I2, I3, I4 155. Vervolg I5, I8, I10 171. aant. achter uit weesb. I1 173. I7 191. K1 procl. 192. Vervolg K1 193. K3, K4, 5, 6 231. K2 232. K1 (recessen), K3, dijkboek, K4 242. K3 249. Quotisatie Hennaarderadeel 255. K. Archief, Plaatsen Cubaard in 1650 276. boeren in 1700 279. floreenregister, Welsrijp en Baijum, Grens met Baarderadeel, Processtukken 1820 uit gemeente archief 281. floreenreg. 1818 298. D (bij C in portefeuille) en C (perceelen) 311. I1 314. Procuratieboek (museum), Deel van Tirns bij Hennaarderadeel gekomen, Vervolg Proc. 316. U1 317. I1 320. Grenzen 322. K7 323. I1 328. K15, K16

 

17. Wonseradeel

A. Geschiedenis
V. Kornwerd RvA en BB VI. Bevolking uit Fr. Volksalmanak VII. Reëelcohier 1727 en Quotisatie

B. Friesland
1. Aant. uit flor.reg., Atlas Eekhoff 2. Perceelen Engwier, Y17, 16, 15 3. Y15,14, 13, 12 4. Y11, 10, 9, 8, 7, 6 5. Y5, 4, 3, 2, 1 6. S21, 26 8. S25-20 9. Ferwoude, Gaast 10. Engwier en Kornwerd in 1546 11. S20-23 12. Huistax., inl. particulieren, bezoek Gaast, Plattegronden 13. meenscharren, Plattegronden, C8, 7, 6 14. C6, 5, 3, 2, 1 16. Engwier 1546 21. Bill. Verkooping Schraard enz. 22. Halsband 27. oude plaatsen Kornwerd 29. Gaast en Ferwoude, Idsegahuizen enz. 33. Gaast en Ferwoude 34. Vacantietocht 64. Eigenaars Ferwoude 66. Meded. Kingma 71. Plaatsen Kornwerd, Firdgum, Ferwoude, Kimswerd 1511, De Weeren, Idsegahuizen, Meded. Kingma, Reis Gaaast, eigenaars Gaast 72. Y9, Y18 73. Vervolg, Meded. Kingma en kerkeboek Gaast, kaart van 1659 74. C8, C6, C2 75. C4 78. Reis Pingjum 86. floreen eig. 1700 88. Ees, Witmarsum, opmerkingen over versch. dorpen 92. Copieboek Bonnema 93. vervolg 95. Floreenreg. Hichtum en Burgwerd 96. Opmerking De Weeren 103. Aant. uit floreenregister 107. floreenregister (1e en laatste), Allingawier 108. 1700 Makkum Quotisatie 116. Weesboek no. 1 117. Vervolg 142. Huurcontracten 148. Meting plaats te Tjerkwerd 158. S1, S13, S3, S4, S5 159. S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S17 160. S18 Weesb., S19, S20, S29, S31, S32, S44, S45 161. S46, 67, S68, 69, 66, 70 171. floreenregister 1700 172. C2, S8, C1, C2 173. Vervolg, YY1 Meetbrief land te Tjerkwerd 185. Rentm.rek. 188.Wonseradeel I kaarten, Dorpsrek. Arum 189. Kerkv.rek. Zurich 190. Vervolg 196. S90, S91 208. Familiepapieren Postma, Arch. Schwartzenberg (Pier Gerlofs) 224. floreenreg. 1728 (Pingjum, Idsgahuizen enz.) 225. Y19 228. Aant. uit S41 (Inthema) 231. Kerkv.rek. Pingjum, Zomerzitting Staten 1889 (Halsband) 232. Vervolg, Fragment Zurich kerker. 234. Kerkerekening Witmarsum, Kimswerd floreenregister, Plaatsen Pingjum 235. Kerkerekening Arum, Burg. Stand Pingjum 236. Doopboeken, Reëeelcohier 1746, 1770, 1786, S91, S14, S21, S51, S6, C1, Vrije Fries 26, 27 237. kaart Zeedijk 1659 238. Familie aantek. 240. Doopboeken Oldeklooster (Hichtum enz.) 243. Doopboeken, Floreenreg. 1700 Oldeklooster, Ugoklooster 245. Z. Dorprechter, Floreenregister 1700 in Midlum en Idsegahuizen (fam.) 252. Kerkerekening Makkum (Hemmen) 255. Inhoud gemeente-archief, b.v. verdeeling van Longerhouwster meenschar (1755-’56) en no. 67, over Winkelselaan te Kimswerd, Rekening Dieperderhem, Geschil over Weerstal 264. Reëelcohier 1800, Trouwboek Pingjum, Kimswerd (burg. st.) 265. Doopboek Tjerkwerd 267. Yntema in Reëelcohier 276. Uit S67 280. Wonseradeels Zuiderzeedijken 288. floreenreg. Ugoclooster, Resolutieboek Ged. St. betreffende kloosters 290. Verkoop kloosterlanden, Proclamatieboek Y4 (1645-1650), Y3 291. Y5, Y6, Y7 292. Y8, Floreenregister Oldekl. en Ugokl. 1858, Y9, Floreenreg 1728 Tjerkwerd, Y10 302. floreenregister 1728 Kornwerd, Uit geslacht Bonga, Uit aanteek. D. Osinga betreffende Bonga, Y9, Y10, Y11, Y12, uit burgerl. stand (51), Y13, Y14, Y15, Y16, Y17 (vooral ook op Kimswerd gelet) 303. Y18, S41, S79, S74, S80, Archief Schwartzenbergh, Portefeuille 17 zwart no. 46, stemmen in 1670, Personeele Impositie of hoofdrecht in 1578 No. 374, S33, 34, 36, 37, 38, 39 304. S40, 42, 43, 47, C9, E1 307. Burgerl. Stand, dorprek. Arum 308. IJntema en Haarsma, 1744 en 1748, Afschr. Rinia, Wons. Zuiderzeedijken 309. Wonseradeels Zuiderzeed., Meenschar in 1578, Genealogie, S63, S74, S93, Stemmen 1670 311. Y8, 15, De Weeren 315. Makkum Hemmen 316. S26 318. Doekle Douwes 319. Y3, Y4 320. Y2, Makkum 331. IJntema, Y13, Y20, S81, S36, Y21, S92 332. flor. 1858 333. 1718, 1858 335. Y1, Y11, C1 336. 5 spec. 1796, Kornwerd 1718, Inlager 337. Zuidwesthoek, Wonseradeels Zuiderzeedijken

 

18. Wijmbritseradeel

16. Wolsum 1511 25. Q1 (weesb.) 27. Waterstaat op gemeente-archief 28. Recesb. Scharw. Hem 31. Wolsum hoeven 64. Wolsum stemmen, Weesboek Q2, Floreenreg. 1748, Quotisatie 65. Quotisatie, weesboek Q14 78. Weesb. Q4, Vacantie ’29, Kaart Wijmbritseradeel 95. Reis Nijland, Zaadland daar in 1511 96. Korenlaan 156. Weesb. Q1, Q5 157. Q6, O1 (bodeloon), Q7, Q8, Q9, O2 portefeuille, O3 201. Wijmbritseradeel in 1511 207. Kerk. Goederen (1581-1583) 208. Vervolg 214. Kerk.goeder. 1581-1583, Verk. Ins. landerijen, Naam Presterschar 220. Floreenregister Wolsum 1700, R4 (procl.boek) 221. 1581 Wolsum, Oosthem 232. Uit X6 (Hypotheekb.) 261. Woudsend 274. Quotisatie Wijmbritseradeel 275. Vervolg 292. florenen Tirns in 1728 321. R2 322. floreen 1859 320 Sool bij Hommerts 335. Flor. 1798, processt. 1773

 

19. Hemelumer Oldephaert

27. M1 28. Procl. oudste H.O. 35. floreenregister 1700, Hss. Molkwerum 36. Hss. Molkwerum 37. floreenreg.1700 Warns, Molkwerum, Koudum 40. Molkwerum 41. Archiefst. Molkwerum 42. Floreencohier Molkwerum 43. Fennen Molkwerum 46. Vervolg 51. Scharb. Molkwerum 56. Namen huurders, Stukken over Koudum 57. Inventaris.boek K1 80. Pastorieland in Z.W. hoek 87. Floreenregister 1700-1838 88. Hemelum 1768, 1838, Koudum, Warns, Scharl, Oudega, Kad. Hemelum, Bezoek IJntema Sloten 89. Procl. M2 (1700-1731) 167. Landen v. kl. Hemelum, floreenregister Hem. Oldeph. 176. Uit Hyp.boek P2 p. 687 185. Rentm.rekening 225. Kerkerekenboek Molkwerum, Ged. Staten G9, registratieboek (over Molkwerum) 226. vervolg 240. Vervolg van Fr. 28 293. P1 (1630-1637) 305. Floreenregister Oudega, Nijega, Elah., Kolderwolde, Procl. M3 en M4, F processtukken, D1 Recesboek 306. K (Inv.) 316. Floreenreg. 1700, Sondel enz. 318. Quotisatie Hemelumer Oldeph. 322. floreen 1768 326. floreen 1768 Koudum en Hemelum 327. Proces I 330. K1

 

20. Bildt

97. floreenregister 98. Rekening Rentm. Bildt 100. Rentm. Domeinen (1662-1663), Rek. Boudewijn van Loo 143. Hs Dirck Jans 144. Dirck Jans 154. Weesboek H3 (1650-1654) 162. weesboek H 178. Nieuw Bildt 245. A13 (recesboek) 248. (keerzijde) Gemeenterekeningen Anna Parochie, Voogdijboek 1745-1782, uit Archief Waterschap Oud Bildt, Rekeningen van St. Jacobi Parochie, Resolutieboek van St. Anna Parochie 276. Quotisatie Bildt, H4 305. Nieuwe stemmen in 1698, A7 Procl. 306. K1 317. H4, Aant. uit Buwalda, uit Teg,. Staat, Veenkoloniën

 

III. Zevenwouden

 

21. Utingeradeel

128. Procl. H1 (1669-1711) 143. G1 331. H2, 340. H1, Oldeboorn flor. 1728, Polders 341. H1, H2, G2, Akkrum flor. 1850

 

22. Engwirden

91. H1 Proc. (1618-1630), G2 Kerkvoogdijrek. Terband 296. floreenregister 1700, 1718, 1728, H11 300. aant Kramer uit omtrek Herenveen (terloops in F 290-297) 302. Proclamatieboek H2, Floreenregister 1728, Vervolg proclam. G1, H3 (1638-1649), G2 (weesboek), G3 305. Procl. H4 331. H5

 

23. Doniawerstal

53. Floreencohier 1700 76. Kerkegoed. Doniawerstal in 1594 90. T1 Procl. (1601-1609) 91. Procl. 143. N1 (inv.) 214. Vercopinge van ins. landerijen (1711-1737) 246. Laatste floreenregister, Kerkel. St. Nicoalaasga 287. N2, N3, N4 300. T2, T3, T4, T5 (procl.), D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 (reces en procl.) 301. floreenregister 1700 306. O1 (weesboek), Handmerken 308. floreenreg. 1700 316. flor. 1718 320. Dijken en Smallebrugge 322. D8 324. floreen 1728

 

24. Haskerland

108. Rekenboek Hasker convent 109. Hasker convent 110. Hasker convent 114. Rekeningen daarover 115. Vervolg 116. Vervolg 117. Vervolg 118. Vervolg 119. Vervolg 120. Vervolg, schatting 121. vervolg 124. Uitwerking, procl. 127. procl.(1649-1654), K1 143. H1 (weesb.), J (inv.boek) (1673-1681) 157. Het klooster te Haskerdijken 222. Hasker convent 251. Quotisatie 259. Joure 301. floreenreg. 1718 303. floreenregister 1758 304. K2

 

25. Schoterland

65. Procl. (1601-1608) 145. K1 (invent.) 175. K2, K3 188. Uit T1 207. Uit M18 241. B4 recesboek (1604-1606), Procuraties, M4, weesrekeningen 246. laatste floreenreg., Q45, Kerker. St. Johannisga (van lateren tijd), Armengoed. 287. J (boedelinv.), K5 (weesb.), K4 291. Q8, Q9 292. Q12, Q2 293. Vervolg, B1 (2 maal) 300. M7 (over kerker. te Rotsterhaule en St. Jansga) 301.floreenregister 1728 (Ellemeinesland te Rohel) 307. Q10 321. Q3 328. G19, Q20, M6 341. K4, K5

 

26. Lemsterland

63. floreenreg. 1700 90. L1 (Procl. 1674-1698), Penninghuur I1 (weesboek) 96. Reis naar Oosterzee 102. L2 2e procl.boek (1698-1731) 214. Verk. Ins. landerijen 250. Quotisatie 285. I2 293. M 300. L3 301. vervolg proclamatieboek, T1, floreenregister 1718 320. Oosterzee in III Hof 330. I3 336. L2

 

27. Gaasterland

28. S23 (procl.) 29. S2, S1 48. floreen 1700 78. Procl. S3 88. floreen 1700 90. Procl. 140. P1 (weesboek) 146. Vervolg, P2, P3, P8 147. P14, P19 166. Register landen v. kl. Hemelum te Harich 167. Vervolg 217. Proces Gaasterland-Sloten 218. Vervolg, floreen Gaasterland en Sloten, Uit S3 Gaasterland (begint met folio 95) 219. Procl., Processtukken uit bundel E5, E6, E1, E2, E3 229. Gemeente Archief Balk Burerekening 230. Kerkerek. Wijkel, kerker. Harich en iets van Sondel, Mirns, Bakh. 240. S1 244. S1 (procl.) 245. Procl. Gaasterland (eetholten) 283. M2, M3 284. vervolg, P5, P6, P7, P9, P10, P11 285. P12, P13, P15, P16, P17, P18, M4, P20 286. P1, P2, P3, P4 287. Q1, Q2 (boelgoeden), Q3, C1 (Recesb.), C2, C3 288. C11, E7, E8, E9 300. Y1 (hypotheekboek), C4 309. Q2, P14, eetholten 320. S4 322. S2 323. Vervolg op S1 326. S5 338. flor.reg.

 

28. Opsterland

58. Procl. Q1, weesb. M1 59. Vervolg 89. Van der Wielen 174. M1, M2, M3, M4, M14, Portefeuille L 191. floreenregister 240. Inventarisatieb. N1, 4, 15 X11 242. M17, 18 246. C6 Recesb. 285. M5, M6 286. M6, M7, M8, N1 301. floreenregister 1728 en 1858 305. Q2 313. Q3 314. Q4, Q5, Q6, C4 332. floreen 1728 334. flor. 1728, Q6 338. Q6, Q7, Q8, Q9, M2, fl. 1728 339. Q9, Q10, Q11, Q26, Q27, Teg,. Staat, heide 340. Q27, Q12, Q2, Q3, M2, M3, M4, M13, Flor. 1728 Beetsterzwaag, Luxwolde, Olterterp, Langezwaag 341. fl. 1838 Beets, Ureterp, Wijnjeterp, Terwispel, N2, Q28

 

29. Ooststellingwerf

91. G1 Procl. (1609-1614) 145. F1 (weesboek) 174. F2 175. F3 287. F4 294. F4, A1, G2, G3, G4, G5 295. G5, Floreenregister 1718 301. floreenreg. 1718 en stemmen, esschen 313. G6, G7 316. Flor. 1718 324. fl. 1860, G8 326. G9, K1 327. G10 328. G11, G12, G13 341. F6, F7

 

30. Weststellingwerf

145. O1 (weesboek) (1627-1669) 175. O2, O3, Pc 13 (procl.) 176. Pc11 (1705-1719), Pc13, Pc1 (1594-1608), Poolstede 233. M1 (weesboek) met kerkerekening), M3 (Weststellingwerf) 246. Procl. Pc5 250. Quotisatie 274. floreenregister 1700 286. O4 287. O5, O6, nog eens O1 295. Pa1 (1608-1613), Floreenregister 1718 301. Vervolg van 295, doorgaande plaatsen 305. U8 en U9, Procl. Pb 306. Pc11, O7 314. Floreenreg. Blesdijke 316. Noordwolde, Boyl 323. Pa2 326. Pc11 327. Pc11 331. floreenregister 1718, 1798, 1828, Uit procl. boeken over meente 332. flor.reg. 1718, were, Pc2, Pc3, Pc4, Pc5, Pc6, Pa3, Da1, Pc7 333. kaas maken in Schot. enz., O12, Pc12, dorpen, Pa3, Pc14, kaarten 338. Noordwolde

 

IV. Eilanden

 

31. Ameland

A. Gesch.
XIX Houwink

B. Friesland
3. Marken Ameland 15. Ameland ruilverk., Badgids 20. G2 21. G2, G1, E4, E3, B6 31. Van Blom in Schuiling 32. Vervolg, Bezoek, Heidemaatschappij, B15 59. Procl. en Recesb. B5, B4, G3 60. B2, Hss Rijks Arch. Den Haag 61. Vervolg, Procl. G5, weesb. E1 62. Vervolg E2, Procl. G4, G6, E6 weesb., I1 66. Mededeelingen verkaveling, Stukken van prof. Van Blom 67. Vervolg, Ook Terschelling 87. Verdeeling Hollum 108. Jollema 164. E1, E3 165. Weesboek Vervolg 181. rekening uit Schwartzenberg 222. Stukken prof. Van Blom 235. Ameland dissertatie van juffr. Brouwer 237. E1 (huizen) 239. Uit Houwing 302. over hoeven op Ameland 307. B2, B11, E4, E5, Houwink 308. I5, I6 319. Urk, B7, B8, B9, B10, B11, B12, I2, I3, I4, Splitsing mark in kleinere 330. Kluften, eggen, belanghebbenden bij Goslinga, Onderzoek naar betekenen Ommelanden 331. Vijve en dispensiën, kaarten E1 en E2, Allerlei over Ameland 336. Schw. XXIIb, c. d, volkstelling, kadaster 337. Bevolking, land bij sterven, H1, H2, B5

 

32. Schiermonnikoog

319. Nieuwe aanwinsten Archief, uit Sipma I

 

V. Steden

 

1. Leeuwarden

67. Gemeene fennen 1511, Oork. St. Anth. Gasthuis 68. Gem. Archief: 1e Procl.Boek 1571-1583, 2e (1583-1594), uit Oork.S.A. 75. 1e Inv.boek (1550-1556), 2e Inv. (1559-1560) 94. floreenregister 102. Inv. gem. archief 162. Y1 invent., Y2, Y3. 163. Y4, Y5, Y6, Y7, Vrije Fries XXI Blokhuis, Y9, Y10, Y11, Y12 164. Vervolg, Y13, Y14 232. Uit Eekh. Gesch. v. Leeuwarden 250. Quotisatie 258. Inschulden van kleermaker 273. Memorieboek, Res. v. Magistraat (1595-1611) 274. Res. van Magistraat 1602-1619 278. Actenboek van de stad Leeuwarden (1588-1604) 305. De wijken in 1843

 

2. Bolsward

156. Inv. Q1 194. E (1550-1553), Procl. 205. floreenreg. 1738 213. I1 (inv.) eig. sententies (1552) 214. Inventarissen 219. Floreenregister 1700. 220. R1, R2, R3 221. Vervolg 242. K (Protocolboek), E22 243. Kalverboek J, Beneficialen van Bolsward in floreenreg. 1700 Wonseradeel 278. Q 288. Q (boedelinv.), Stadsrekenboek (Gem. Arch.) I (1582-1610) 289. Stadsrekenboek II (1591-1636), Rekeningboek van de Stadsbeneficialen 290. vervolg, U1 (verkoopboek van onroerend goed), stadsrekening III (1601-1623), Inhoudsopgave van stadsrekenboeken I, II, III, IV 291. Stadsrekenboek IV, Uit Inventaris Oud Archief Bolsward 292. floreenregister 1858 en 1700, Resol.boek (1638-1673), Marnezijl en Dieperderhem 293. V1 1588 306. V2 307. V3, V4, Uitburen, floreenreg. 1700 en 1738 314. U 320. Gem,. Archief (koop) 339. Inv. Q

 

3. Franeker

87. Oorkonde Nesserland 102. Aanteekeningen uit het Archief te Franeker, Boeken bij secretaris 151. BB1 152. BB2, BB3, BB4 (inv.) 190. Grens Franeker (Uitburen) 191. Franeker uitburen, Huisfloreen 200. Priv.boek 203. Uit Franeker gemeente archief 205. BB5 (inv.), BB6, Landschapsdrukker 206. Inv. BB7 (tuinzaden), BB8 (binnenheert)(handelsgras), BB9, BB10 207. BB11 (schilderijen), BB12 (munten) (pontgeld) (vlas), N13, N14 (schilderijen) 209. Procl. KK2, KK3, KK4, KK5 210. Procl. KK6, 7, 8 215. Ned. Herv. Gem. Franeker I 221. I1 243. K Criminele Sententieboek (1669-1759) 251. Quotisatie 296. I1 (processtukken), I2, I3, JJ1 (Publieke verkoop vaste goederen) 314. Franeker in Sipma II 320. Gem. 548. 329. Floreenregister 333. flor. 1858, KK5, KK9 334. Reg. v. Aanbreng v. Franeker v. 1511, Buren en Uitburen, Grietmannen van Wildinge enz. 342. BB13

 

4. Sneek

97. Weekblad v. het Recht (proces) 98. Geestelijke Staat huur en kaartboek 99. Geest. Staat 167. Weesboek 168. Vervolg, W1, W2, W3 171. Weesb. W1 189. Recesboek D1 en D2 194. D1 195. D2 215. Uit Politijboek van 1749, Crinserarm 257. Recesboeken D1 en D2, Burgerschap gewonnen 258. Recesb. W1 (inschulden smid), D3, W2 279. W19, 20, U1 (1669-1672), U2, U3, U4 293. klooster Hospitaal 301. floreenregister 1728, Duinterp bij Jutrijp 306. D4 314. D5, U3, U4, U5 316. X10, W4, U7 329. W3, D5

 

5. Dokkum

71. Reis naar Dokkum 102. Dokkum 170. Doccum W1 207. Fetsefontein 215. Inv.boek W2 216. Uit Recesboek F1 (1555-1561) 222. Oudste Resolutieboek 223. Vervolg 250. Quotisatie 316. W3, W4, W5, W6 338. flor. 1700 en 1838

 

6. Harlingen

68. 1e Procl.boek 75. Quotisatie 152. Inv. R1, R2 153. Vervolg 189. Limietscheiding Harlingen Barradeel 190. Grens Harlingen-Uitburen 195. Proc.Boek I 208. Uit Ferwerda 210. P20 211. vervolg, R12 (Inv.), R13, 14 212. R15, 16 214. R17 221. R17 224. Landgebr. 1546 Uitburen 242. S Memoriaalboek 243. Vervolg 253. Sociale en Econ. Gesch. van Harlingen door E. van Hinte 254. Uit Kingma Archief E62 en 63, Register van landen van Harlinger Uitburen, Floreenregister Almenum (uit fl. Barradeel 1700) 258. Bontweversknechts R28, R29, R30m, R31, R32, 33 259. P60 Weesboek 1697-1710, P61, P62, P63, T1, T2 (Procl.), T3, T18, Vergelijking Blauw en Schotanus, T23, Resolutieboek I (vanaf 1609) 260. Resolutieboek 261. vervolg 262. vervolg P1 weesboek, Resolutieboek II (1637-1652) 263. Vervolg Namen (vervolg 258) 264. Vervolg, Resolutieboek III 265. Vervolg, Resolutieboek IV 266. Vervolg 267. Res.boek (1671-1680) 268. Vervolg S Memoriaal of Resolutieboek (1631-1663), Lijst van schepen, Memoriaalboek (1679-1703) heet ook: Resolutie en Journaalboek, Uit Portefeuille IVdb2 Museum: Grootveerschipppersgild te Harlingen 269. Schippersgilde, Last en veilgelden 270. Last en veilgelden 271. Vervolg 271a. Vervolg 272. Schippersbuidel, dagelijksch Res.boek (1648) 273. Vervolg 276. P2 278. R11, 28, 31 311. R1, R2, R3 312. verv. R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 316.T24, T22, T21, T25, T19, T26 336. fl. 1858 338. Burg. Stand 341. R33 342. Quot. 1744, R32, R29, R30, ReëelCoh. 1746, T24, T23, kaart, wevers in kwart., T22, T21, Verward Fr., R33, R1, gem. archief, P62, Teg. St., T25, T26, T27, Zathe, T20, T28

 

7. Stavoren

48. floreenreg. 1700 51. floreen (verv.) 108. Procl. L1 224. Portefeuille C1 (processtukken), N1 (hypotheekboek) 242. Inpoldering 303. J 329. M1, M2, M3 336. fl. 1858 337. J, flor. 1700 en 1850, Quotisatie

 

8. Sloten

102.Floreenreg. 1700 106. O1 144. L1 weesb. 1576-1585, L2 (1604-1612) 217. Proces Sloten Gaasterland 218. Vervolg, Uit Gem. Archief Sloten Beroeping van pastoor

219. C1 Gerechtsrol (1562-1564) 240. Rekening Stadsrentmeester II21b 253. Floreencohier (1672-1673), Reglement der stad Slooten (Uit gem. archief?) 306. O1

 

9. Workum

48. Rapport florenen 66. Gemeente archief 69. Siemelink 70. Vervolg, Floreenregister 1748, Procl. EE1 71. Perceelen uit Proc.B. 79. Aanteekeningen te Workum op Archief 81. Hs. Workum 1580 91. W1 (weesboek) 92. EE3 Procl., Floreenreg. 1728, W2 (inv.), 177. W3 223. G1 (Processtukken) 242. Inpoldering 276. W3, E1 Recesboek, W4, W5 277. W5, 6, 7 306. EE4 328. EE5, G1 335. W2, W8, EE6, EE7, GG, G2 336. flor. 1858 337. flor. 1768, scharren

 

10. IJlst

303. K1, H1

 

11. Hindeloopen

38. Scharboeken 39. Scharb., Floreencohier 40. floreenreg. 41. Scharren, Volkstelling 44. Archiefstukken Hindeloopen, Hoogstaangesl. 1747 47. Archief Hindeloopen 49. Vervolg 50. Vervolg, Reis 52. Fennen 54. Procl., namen uit scharboeken 82. Rec. C 103. O1 weesboek 188. Uit gem. archief (schoorsteenen enz.), Oudste Recesboek, begr. huizen 224. Scharbrieven 226. Processtukken (G.J.) 240. D2 (1604-1612), Register der speciën 243. Vervolg Resoluties 245. X4 gilden 254. Uit Kingma archief E72, 73, 74, 75, Stadspachtboek, Proces met Workum over scheiding (met huizen) 277. Y, scheepsboek 278. Vervolg, O4 279. O5, 6, 7 295. Stadsrekenboek (N387 oud archief), N388, N389 296. Vervolg (broodzetting o.a.) 294. N419 oud archief (rekeningen), huisflorenen enz. N420, N421, N422 298. Uit oud archief: V408, 409, 499, Nieuw Archief 845 306. D2, D3, U3, handmerken 319. U4 329. O2 330. O2, O3, O8, O9, O10 336. O1, O2, O3 337. flor. 1768

 

Friesland in het algemeen

(Zie voor onderverdeeling verderop, maar gebrekkig)

 

Schriften Geschiedenis

VI. Cuperus diss., Van Apeldoorn, Kerkel. goederen, Uittreksel maten en gewichten VII. Friesche kleiboer, Maten en gew. VIII. Billetten verk. pastoriel., Aanteek. uit B.B. IX. Aant. Acker Stratingh en Blok X. Aant. Heck en Meitzen XI. Fulda, Werden, Holl. Oork., Oostfr. Oork., Charterb., Richthofen XII. Dopsch, Swart XIII. Swart, Dronke XIV. Fulda, Oostergo, Halsema, Corvey, Ludger XV. Ludger, Werden, Waitz, Agrimensorem, Lacombled, Lamprecht, Oork. Gr., Maten XVI. Lamprecht, Werden, Oostfr. Oork. XVII. Van den Berg, Informacie, Telting, Trotz, V. Maurer XVIII. Colmjon, Emo en Menko, Marken (Pleyte) XIX. Osnabr. Oork., Houwink Ameland, Arends Oostfr. XX. Westerwolde, Roessingh XXI. Roessing, Hoops, Rhamm XXII. Rham, Westerwolde, Seebohm XXIII. Seebohm, Westerwolde, Dorpsgemeente (Van Blom) XXIV. Hansen, Emder Jahrbuch (spec. Fulda) XXXI en XXXII. Fulda

 

Schriften Friesland

6. Uittr. Huber 7. Stemmen, verkoop Past. 9. Meenscharren, dijkwezen 10. Veilingen, Plattegrond plaatsen [met latere aantekening: Zie ook: Zathen en landen enz.] 11. Dijksarch., Kerk- en kloostergoederen 12. Kloostergoederen 15. Friesche wetten 17. Fr. wetten, Recesboek 5deelen buitend., Fr. wetten, Jur. fris. 18. Fr. wetten, Siebs Westfr. Stud., Jaartax, Theissen 19. huslotha, Geestel. g. in Gronin gen, Huur in Middeleeuwen 20. wandelland,Lex frisionum, Van Helten 21. Perceelverdeeling 22. Aanteekeningen uit kaarten Binnendijken, Rapport 1718, Middelzee, Halsband 23. Middelzee, Binnendijken 24. Be.., Foeke Sjoerds, 3e en 4e Jaarverslag Terpen, Onderzoek Colmjon binnendijken 25. Oldeclooster (abt Thomas), Dijkageboek, Postboek 26. Postboek, Hs. 156 Franeker (binnendijken), Fr. Volksalmanak, Hs. 687 28. aant. uit Vrije Fries 30. Kempius, Weekbl. v.h. Recht (Sneek), Poelman (handel), Vrije Fries, Aant. uit Winsemius, 7e en 8e Jaarverslag terpen 31. Kadaster Scharnegoutum enz., Watervloeden, Staveren (Heeringa) 32. Rienck Hemmema 33. Vervolg 34. Friesche Volksalmanak 35. Reizen Middelzee 44. Tegenw. Staat, Hist. avonden 54. maten in 1800 59. Hs. Reitsma 62. Hs. Reitsma 63. Vervolg 66. Tocht Middelzee 68. De Wouden (H. Vonk), Berekeningen uit R.v.A., Nalezing grietmannen 69. Hss. kloosters, Vrije Fries XIV, Pastorieplaatsen, Hss. Prov. Bibl., Beschr. huizen 70. Mededeelingen Landbouw 72. Gesprek V. Giffen 75. Hss. Museum, Lijst kerkeboeken, Hoogte op kaarten, Aant. L.C. 76. Keer op versch. pl. 77. groottte van fennen 78. oudfriesch van Wiarda, Hier sudernarucht? 79. Placaatboek, Reis Britsum, reis Schapelaan 83. Beyerinck, Telting Stadrecht, Uit gemeente archief Leeuwarden, Grande, Vijfdeelenboek 85. 11e en 12e Jaarversl. Terpen (Hielkema) 86. Vergelijking van floreenregisters, Archief Staten, Ged. St., Rekenkamer, Kloosters 87. Kloosters, Hof Decret. Verk. III1 89. 5e en 6e jaarverslag Terpen, aant. bij atlas Schotanus, Hs. 9056 Gabbema 90. Jurisp. Frisica 93. Uittreksel Gesta Abbat. Sibrandus Leo 94. Vervolg, Proeliarius, Hof van Friesland Decr. Verk. III2 en III3 95. Hof v. Friesl. IV4 Decr. Verk. 96. Miedperceelen in vele dorpen, Burefennen geen kerkeland 97. Stukken Berns, Rentm. Rekening Bildt en Menaldumadeel 99. Dissertatie Dr. Cuperus 100. kloosterstukken, Armelanden 101. Bruins, namen uit Werden 102. Uit Kingma Archief 103. V. Giffen Warfenforschung, Aant. uit chromolith. kaart, Hs. U.B. 103 Groningen (voet), Berekening bij Sipma p. 99, V. Swinderen florenen 104. aant. Ms. Junius, Lengte roede, Beschouwing hoogten 108. akten Oldeklooster 111. Verschillende kloosters 112. Vervolg 121. Rekenboek Abt Thomas 122. Vervolg 123. Vervolg 124. P.C. Scheltema over landbouw, maten 125. Abt Thomas, Pachtboek Sion, Maten 126. Sion, Jeruzalem, Berns over Saksisch bestuur 127. Berns, Smallenee 128. Rede Hielkema 129. Uit Register Colmjon 136. Kaarten met huizen op het Rijks Archief, Pak met Varia, Doozen met kaarten, Portefeuille met prenten en kaarten 137. Vervolg 142. Hallema, Friesche kloosters, Vrije Fries 26 145. Pluimgraafschap uit Ch. 146. Huizen in Zevenw. 147. Archief Schwartzenbergh (Reg. en Inv.) 148. Vervolg, Huurboeken, Testamenten 149. Sminia Archief 158. De re rustica, Tekeningen in Museum, Over verkoop kloosterlanden 161. Kaarten van Westergo 172. Sminia, Gr. Pier uit Jancko v. Douwema, Uit Civ. Sent. Boeken, Uit WW2, Uit Rentm.rekening 173. III4 Decretale Verkoopingen (Hof van Friesland), Sminia Archief, Plaats uit 16e eeuw 174. Vervolg 176. Arch. Sminia 177. Stukken Cannegieter (pakjes), WW3 Hof, Archief Andreae, Verslag 1860/61, Onderhoud Dijkhuisterzijl, Teekeningen van Breugel 178. Namen 179. Namen 181. Proces Bonnema, Onderzoek naar eigendom huis in 18e eeuw 182. Uit Leeuw. Courant 186. System. Cat. Prov. Bibliotheek 187. Portef. Prov. Bibl. Stuiversgeld, Stadsdaalder 189. Plakkaten, Portefeuille Buma op museum 192. Beschrijving bezochte huizen, Reis naar Dokkum, III7, 8 en 9 Hof, Cannegieter VIII, 193 III5,6,7, Vegelin Archief 194. Verkoopen uit Sipma I (ees te Lioessens) 195. Vrije Fries XIII 200. Westink en Folkertsma (maten) 201. Maten 202. Opzegging kloosterlanden 207. Uit Friesland door de eeuwen heen. 208. Familiepapieren 214. Aanteekeningen over Uitburen (heet ook: Uitburen IV), Uit Charterboek (floreenbelasting) Franeker, Sloten, Leeuwarden, Uit Van Blom: dorpsgemeenten, Vrije Fries XIV Andreae, Uit Archief Sloten 215. Verkoop insolvente landen, Bode en consent 216. Hs. uit R. Archief te Utrecht (St. Jan) 221. Aant. uit Fulda, Gouw, Gawey 222. Heerd, Gouw, Grandiva, Oudh. en Gestichten 224. Hof van Friesland III10, Grand, Resolutien Ged. Staten, Werk van dorpen aan dijken (Halsband, Inlager enz.) 228. Binnen en buitendijk in versch. grietenijen 230. Volksalmanak 1890 (deelskosten) en 1898 (Armwezen) 232. Kerk en dorp 237. huizen uit atlas Juckema en uit doozen met kaarten, Boeles armengoederen 238. Vervolg, uit Rechtsgel. Mag. 49, Aanteek. uit Sipma II over het dorp, Aanteekeningen betr. familie 239. Dorpsfuncties (uit Romein), Over dorp 241. Vrije Fries XVII, Van Blom: Plaatselijke besturen in Fr. sedert 1795 243. .. 244. V. Apeldoorn Dl. II 245. Uit Reg. Resoluties der Staten I en II. 247. Proces steden en landen, S 18c, Dl I en II, Quaclap Dl. 4 en 5 248. Proces S12a 249. Proces, Acta van Landdach te Leeuwarden 1549 251. Jaarrrenten, huisrenten enz. volgens 5deelen-boeken 255. Verschillende zaken uit Kingma-archief, Inhoud van gemeente-archieven 256. Chronol. register (1578-1579), N368, verhooging van personeele impost in versch. grietenijen, hierbij beroepen 259. Frisia Cath. III (friesche geslachten) 265. Aanteekeningen uit Gosses en Japikse, Staatk. en maatsch. leven van Brugmans, fam. 266. Sminia archief No. 1696 (huurboek van S. van Aebinga) 267. Vervolg, Huurboek van Van Cammingha (Portefeuille III van Archief Schwartzenbergh) 268. Zathen van St. Antoniegasthuis 273. Prop. uitgave Friesland 274. Handschriften boer te Menaldum en Achlum 275. Vervolg 276. uittreksel huurboeken uit Archief St. Ant. Gasthuis 281. Aanteekeningen bij WW1 (zie F172) 282. WW3 en YY6, Uit Fr. Volksalmanak 1857 (Gr. Pier) 1859 idem, 1858 idem, Extract uit recesboek van Wonseradeel (Arch. Schwartzenbergh), Gr. Pier, Hs. Prov. Bibl. 288. aant. uit Kingma Archief betreffende floreen en plaatsen 291. Corpora van kloosters (Luinkerk, Ugoklooster, Anjum speciaal), Kloosterstukken (o.a. opzegging plaatsen) 292. Corpora na de hervorming, Verkoop kloosterplaatsen (Wymbr., Baarderadeel, Rauwerderhem), Resolutien Ged. Staten G4-1 293. Aant. uit Groninger en Oostfr. Oorkondenboek (namen) 296. aant. uit angels. woordenboek en uit Von Richth. II 298. Aan ommezijde: Het Romeinsch recht in Friesland door L.J. van Apeldoorn 302. Kritiek op terpenrapport Halbertsma 303. Tweede lezing van IIIi, Hof, III2 304. Landdagstukken 1698 (Stemrecht) 305. Typen van handmerken, aant. Geol. kaart (zie verder onder verdeeling hierachter) 312. Stukje Hora Siccama 314. Handmerken 316. Uit De Blécourt, W.H.C. Staring gesch. Ned. landbouw 317. Overijselsche Almanak, Charterboek: markten, Jaartallen uit Theissen, Marken, veestapel, Ch. V, Akkerbouw bij Fr 55, Het Koninkrijk Friesland in de 15e eeuw 318. uittreksel Rienck Hemmema,Almanakken, Bodders, Gosses en Japikse, Bill. Almanak 320. UUU12 Hof, Sneller, Grietenijen en Dorpen, Betekenis van werelds dorp 321. III3 Hof 322. Vervolg 330. Mens en Maatschappij XVIII, Albertus van Raalte, Bloemkamp, Schoengen

 

Verdere verdeling van Friesland in ’t algemeen

 

1. Algemeene beschrijving en historie

 

Schriften Geschiedenis

IX. Acker Strating en Blok X. Uit Heck en Meitzen XI. Fulda, Werden, Holl. Oork., Oostfr. Oork., Charterboek, Richthofen XII. Dopsch, Swart XIII. Swart, Dronke XIV. Fulda, Oostergo, Hallema, Corvey, Ludger XV. Ludger, Werden, Waitz, Agrimensorem, Lacombled, Lamprecht, Oostfr., Gr. XVI. Lamprecht, Werden, O.Friesland XVII.V.d. Berg, Informacie, Telting, Trotz, v. Maurer XVIII. Colmjon, Emo en Menko, Marken (Pleyte) XIX. Osnabr. Oork.B., Houwink Ameland, Arends Oostfr. XX.Westerwolde XXIII. Dorpsgemeente (Van Blom)

Schriften Friesland

24. Foeke Sjoerds, 3e en 4e Jaarverslag terpen 25. Postboek 26. Fr. Volksalmanak 28. Aant. uit Vrije Fries 30. Kempius, Weekbl. v.h. Recht (Sneek), Poelman handel, Vrije Fries, aant. uit Winsemius, 7e en 8e Jaarv. terpen 31. Staveren (Heeringa) 32. Rienck Hemmema 33. Vervolg 34. Fr. Volksalmanak 44. Teg,. Staat, Hist. avonden 68. Nalezing grietmannen 69. Vrije Fries XIV 75. Hss. Museum, Lijst kerkeboeken, Hoogte op kaarten, aanteek. L.C. 83. Beijerinck, Telting Stadrecht, Uit gemeente archief Leeuwarden, Grande, Vijfdeelenboek 85. 11e en 12e Jaarversl. terpen (Hielkema) 86. Vergelijking van floreenregisters, Archief Staten, Ged. St., Rekenkamer, Kloosters 87. kloosters, Hof decret. verkoopen III1 88. 5e en 6e jaarverslag terpen, Aanteek. bij atlas Schotanus 89. Hs 9056 Gabbema 93. Uittreksel Gesta Abbatum van Sibrandus Leo 94. Vervolg, Proeliarius 97. Stukken Berns, Rentm. rek. Bildt en Menaldumadeel 101. Bruins, namen uit Werden 102. Kingma Archief 126. Berns over Saks. bestuur 127. Berns 129. Uit Reg. Colmjon 136. Kaarten met huizen, Pak met varia, Prenten en kaarten 137. Vervolg 145. Pluimgraafschap 172. Gr. Pier, Janko Douwama, uit civiele sententieboeken, WW2, Rentmeestersrekeningen 173. WW3, Archief Andreae, Verslag 1860-’61 186. Syst. Cat. Prov. Bibl. 187. Portef. Prov. Bibl. Stuiversgeld, Stadsdaalder 189. Plakaten, Portef. Buma onderzoek Fr. op museum 192. Beschr. bezochte huizen, Reis naar Dokkum, III7, 8, 9 Hof, Cannegieter III 193. III5, 6, 7 (ees), Vegelin Archief 195. Vrije Fries XIII 207. Uit Fr. verleden 214. Over Uitburen, uit Charterboek: Franeker, Sloten, Leeuwarden, Floreenbelasting, Uit Van Blom: dorpsgemeenten, Vrije Fries XIV Andreae, Uit Archief Sloten 215. Verkoop Insolvente landen, Bode en consent 221. Aant. uit Fulda, Gouw, Gaweg 222. Heerd, Gouw, Gawei 224. Hof van Friesland III10, Grand, Res. Ged. Staten 229. Fr. Volksalmanak van 1890 (Deelskosten) en 1898 (Armwezen) 232. Kerk en dorp 237. Huizen uit atlas Juckema en doozen met kaarten, Boeles: Armengoederen 238. Vervolg, Rechtsgel. Magazijn, Uit Sipma II over dorp, aant. betreffende familie 239. Dorpsfunctie uit Romein 241. Vrije Fries XVII, van Blom: plaatselijke besturen sedert 1795 245. Uit Reg. Res. der Staten I en II 247. Proces der steden tegen land., S18c Dl. I en II, Quaclap IV en V 248. Proces S12a 249. Proces, Acta van landdag te Leeuwarden 1549 251. Jaarrrenten, huisrenten enz. volgens 5deelenboek 255. Versch. zaken uit Kingma-archief 256. Chron. Reg. 1578-1579 No 368, Verhoging personeele impost, hierbij beroepen 259. Frisia Catholica IV (Joure) 263. III (kath. families) 265. Uit Gosses en Japikse, Staatk. en maatsch. leven door Brugmans 273. Prop. Uitg. Friesland 281. aant. bij WW1 282. WW2 en YY6, Gr. Pier, Extract uit Recesb. Wonseradeel (Arch. Schw.), Hs Prov. Bibl. 288. Uit Kingma-archief (floreen en plaatsen) 296. Uit Angels. Woordenb. en Von Richth. II 303. 2e lezing van III1 Hof, III2 304. Landdagstukken 1698 (stemrecht) 305. Typen van handmerken, aant. Geol. kaart 307. Boek van mr. Cuipers 308. Verslagen Fr. Gen. 312 Sminia Archief

 

2. Waterstaat Fr.

 

17. Recesboek 5deelen buitend. 22. Binnendijken Rapport 1718, Middelzee, Halsband 23. Middelzee, Binnendijken 24. Onderzoek Colmjon binnendijken 25. Dijkageboek, Hs. 656 Franeker (binnendijken), Hs. 687 31. watervloeden 35. Reizen naar Middelzee 36. Tocht Middelzee 72. Gesprek met Van Giffen 103. Van Giffen, Warfenforschung, Aanteek. uit stafkaart, Hs. U.B. 103 Groningen (voet) 128. Rede Hielkema 177. Onderhoud Dijkhuisterzijl 224. Werk van dorpen aan dijken (Halsband, Inlager) 228. Binnen- en buitendijk in versch. grietenijen 302. Kritiek op terpenrapport Halb.

 

3. Landbouw Fr.

 

Schriften Geschiedenis

VI. Maten en gew. VII. Fr. kleiboer, Maten en gew. VIII. Billettten verk. past.landen, Aant. uit Ben.B. XV. Maten XX. Roessingh XXI. Roessingh, Hoops, Rhamm XXII. Rhamm, Westerwolde, Seebohm XXIII Seebohm, Westerwolde XXIV. Hansen, Emder Jahrbuch (spec. Fulda)

Schriften Friesland

9. Meenscharren 10. Vellingen, plattegrond plaatsen 21. Perceelindeeling 22. Aant. uit kaarten 31. Kadaster Scharnegoutum enz. 68. De Wouden (Vonk), Berekeningen uit Reg. v. A. 69. Pastorieplaatsen, Hs. Prov. Bibl., Huizen 70. Mededeelingen Landbouw 76. keer op versch. plaatsen 77. grootte van fennen 79. Placaatboek, Reis Britsum, Reis Schapelaan 94. Decretale verk. III2 en III3 95. Vervolg 96. Miedperceelen in vele dorpen, Burefennen 103. Berekening bij Sipma p. 99, v. Sw. florenen 104. Hs. Junius, Lengte roede, Beschouwing hoogten 124. Scheltema over landbouw 125. Pachtboek Sion, maten 146. huizen in Zevenwolden 147. Archief Schwartzenbergh (Reg. en Inv.) 148. Vervolg, , test. 149. Sminia Archief 158. De re rustica, Tekeningen in Museum, Verkoop kloosterlanden 161. Kaarten van Westergo 172. Sminia 173. III4 Decret. Verk. 174. Vervolg 176. Archief Sminia 177. Stukken Cannegieter, Teek. Breugel 178, 179. Namen 181. Proces Bonnema 182. Uit L. Courant 194. Verkoop land bij stad 200, 201. Maten 215. Insolv. Landen 266. Sminia arch. 1696, Huurboek Aebinga 267. Vervolg, Huurb. Cammingha 268. zathen S.A. Gasth. 274. Hs. boer Menaldum en Achlum 275. Vervolg 276. Huurboeken 281. Aant. bij WW1 (zie F172) 306. Ploeggang 307. Boek van mr. Cuypers 308. L..streek 311. Schapenteelt 313. Huurboek V. Glinstra, fam. Aebinga 324. Reef en Harke 325. Verschillende hoeven 327. Tirns, Bajum enz. 328. evenzoo 337. Plaatsen bij Sipma

 

4. Recht

 

6. Uittreksel uit Huber 7. Stemmen 15. Wetten 17. Wetten, Jur. Prud. fris. 18. Wetten, Siebs Westfr. Studien, Jaartax Theissen 19. huslotha, Huur in Middeleeuwen 20. wandelland, Lex frisionum, Van Helten 78. oud friesch naar Wiarda, Hier suderna rjocht? 90. Jurisprudentia frisica 298. Het Romeinsch recht in Friesland 307. Volmachten

 

5. Kerk en klooster

 

Schriften Geschiedenis

VI. Cuperus diss., Van Apeldoorn Kerk. g.

Schriften Friesland

7. verkoop past. goederen 11. Rijksarchief, kerk en kloostergoederen 12. kloostergoederen 25. Oldeclooster (abt Thomas) 59. Hs. Reitsma 62. Vervolg 63. Vervolg 69. Hss. kloosters 99. Diss. Cuperus 100. Kloosterstukken, Armelanden 108. Oldeklooster 111. Versch. kloosters 112. Vervolg 121. Rekenboek abt Thomas 122. Vervolg 123. Vervolg 125. Abt Thomas 126. Sion, Jeruzalem 127. Smallenee 142. Hallema, friesche kloosters, Vrije Fries 26 202. Opzegging kloosterlanden 216. Hs. uit Arch. Utrecht (St. Jan) 244. Apeldoorn Dl. II 291. Corpora van kloosters, kloosterstukken 292. Corpora, Verkoop plaatsen in Wijmbr., Baard., Rauwerderhem, Res. Ged. St. G4-1 306. Verkoop kloosterlanden