De skriftlike neilittenskip fan Piter Obes Postma

Bylage by: Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘Piter Obes Postma (1835-1891), de heit fan de dichter’. Yn: Wjerklank 11 (2012)
Yn it hjirboppe neamde artikel oer Obe Postma syn heit wie net genôch romte om de fiif  teksten dy’t fan dy syn hân bewarre bleaun binne hielendal op te nimmen. Ik haw yn dat stik tasein, dat se folslein tagonklik makke wurde soene op it webstee fan it Obe Postma Selskip. Dy tasizzing kom ik hjirby nei. Tineke Steenmeijer- Wielenga.

De skriftlike neilittenskip fan Piter Obes Postma