De Kingmakonneksje

De Kingmakonneksje
Postma wie fia syn mem besibbe oan de Kingma’s fan Makkum, letter ek fan Snits en Boalsert. It wienen fabrikanten en banklju. Der wie lykwols mei inkelen fan har ek in famyljerelaasje fia de heit. Aukje J.S. van Erkelens-Glass makket yn inkele saneamde geneagrammen yn ien eachopslach  dúdlik wa’t de neven en nichten Kingma wienen. Sy brûkte it stambeamprogramma gensdatapro. Bysûnderheden oer belutsenen jowt D.P. de Vries yn syn Inventaris van de archieven van de bewoners van het huis annex kantoor van de firma M.H. Kingma te Makkum 1726-1932 (Ljouwert, 1989).