‘BINNE JO WOL FOLKSK?’

Ja, ik bin folksk – ’t is in tormint sa’n wurd! –
’k Wol sizze: ’k bin fan ’t folts in bern,
Gjin lid, dat ek betankje kin;
As heit en mem, sa is it my beskern.

Ja, ik bin folksk; hoe soe ik net?
Dat seit: ik draach it mei, in soan;
It is syn wêzen dat ik ta my naam,
Syn wramen en syn boartsjen gean my oan.

Sa haw ’k noch net yn rigels stoaid
Hoe it opbrocht wurdt ta goed bestean;
Ik bin wat skruten mei myn âlde stel,
En doar net rou oan ’t tsjepjen gean.

Mar o, dat wize mastersfolk,
Dat wit fan suv’rens en fan tsjoed!
– In frjemde skildersman wol Saske ha;
Oan ’e himmel stiet in gloed…