BESYK FAN IN FREON BY SYKTE

Ik haw sa lang siik west dat ik de dagen net mear tel;
Treurich sjirpjend yn it strûkguod ûnder myn dakrâne
De mosken fan ’t winter sjonge de moarns en de jûns.
– Mei ynspanning kom ik oerein en lynje swier op myn bêd;
Wankeljend stap ik nei de doar fan myn foarhofke ta.
Dêr moetsje ik krekt in freon dy’t my opsykje wol,
Just as wie ik dêr komd om him te begroetsjen;
Hja nimme myn bank en sette dy yn ’e jûnssinne;
Hja spriede myn tekkens út en ik leun tsjin in balkonspylder
oan.
In rêstich petear is better as hokker medisyn ek;
Swietwei komt der wer fielen yn myn ferstive hert.