BERNETIID

De berne niget oan al ’t minskbestean,
Dat is it lok, dêr’t ik my graach yn jou.
Wat grutte dingen docht de hantwurksman,
En fol fan wûnders is it deisk bedriuw!

Ut breder rûnte komt it libben oan
Yn byld en print, en alles foars en nij;
Strak bringt it boek yn skiednis en ferhaal
Ut frjemde tiid en oard’ him stoffe bij.

– Hoe tink ik oan dy moaie sneontemoarns,
(Wat frijer liet ús master dan de bern)
As ’t yn ’e skoalle boekeroaljen wie;
Wat langstme hien’ w’ om ’t nije boek te sjen! –

In stream fan kennisse rint om him ta
En nije bylden bringt him eltse dei,
Hy nimt der fan, mar kriget nea genôch,
En alles is de wiisheid like nei.

En al dy wûnders dy’t it libben joech,
Dat blier besit, dat om gjin delgong tocht,
Dy litte soms de lange jierren oer
Wer effen skine in wûnder gouden ljocht.