Beeld en geluid

Der binne hiel wat komponisten dy’t muzyk op lieten fan Postma makke hawwe en der is inkeld ek wolris ien dy’t nei oanlieding fan in rigel in komposysje makke hat. Dêrneist binne der foardrachten fan gedichten, ek fan de dichter sels! It liket ús maklik foar de leafhawwers ta as se in kar dêrút by elkoar fine kinne op dit webstee.

1 Dankwoord Obe Postma voor Gysbert Japicxpriis
2 Postma oer Jolm fan G.N. Visser
3 Boerinne fan Surch
4 Muzyk en sang Joop Verbeke
5 Lieten
6 Voordracht gedichten door Aly van der Mark
7 Voordracht gedicht door Obe Postma
8 En jimmer komme de freugden wer (muziek: Pieter Bakker)
9 Voordracht gedichten door Jo Smit
10  Bewegend beeld van Obe Postma ontdekt