AS IT MAITIID IS

‘Foar hjersttiid mear as maaietiid.’ – Mar no
De wyn is jong en sterk de stielen see!
It fjild is gouden gloed, en heech
Hat fûle sang syn triljend stee.

Foar hjersttiid mear as maaietiid. Mar ’t guod
Blinkt klapp’rjend oan ’e line; d’ apelbeam
Stiet skombedutsen; it wite hûs
Yn ’t hagegrien: in ljochte maaiekream.

Noch nea naam ik it sa as eigen oan,
Goed yn himsels; sa bûten eat
Dat wie of wêze sil. It is myn lân,
It bloeit, en bûten dat is neat.