APRILDEI

O koele april, o ljochte dei,
O al wat bloeit en blinkt,
As hospes Noarman út syn krûk
It jong ferhûgjen skinkt!

De einen op har rimpelflak
Bestribje strangste lin’
De jerke’ nekke yn breidfeartsglâns
Hat bôge’ edelskyn.

De jonges drav’ de wegen út
Utswerme yn ’t ljochte hjoed;
Hja sitt’ net tsjok yn har tekstyl
Mar gloarje yn foarjiersmoed.

Ald man ferjit syn lef bestean
– In feint fan tweintich jier –
Al libben spul komt op him ta;
Giet koel swolchs krêft sa fier?