AMATEUR

Ik bin mar in amateur; ik bin net opbrocht foar it
dichterskip, sa as Roland Holst,
En ik gong net sa alheel yn de poëzij op as Boutens en Bloem,
(As ik my mei dy hege Hollâners fergelykje mei.)

De wittenskip hat my wol safolle fêsthâlden as de dichtkeunst;
En myn deisk wurk wie wat oars as, ‘’t slecht vervullen van
onnoozle plichten’,
Sa as Bloem it yn syn ‘Dichterschap’ opseit.

En de dichters hjirre, dy’t my it neist binne, sille ek wol mei
dy namme beneamd wurde meie;
Mar dan kom ik ta de boarne en sis: is ‘amare’ net ‘leafhawwe’?
En omdat hja leaf hienen, hawwe hja dichtsje moatten.