Meest recente uitgave Wjerklank

Wjerklank 23

Inhoud:

 • Redactioneel
 • Piet Gerbrandy, De wyn fan Fryslân
 • Johannes Kramer, Ferlies oan hâldfêst
 • Pieter Tuinman, Aantekeningen bij het gedicht ‘Te Harlingen’
 • Klaas van der Hoek, Obe Postma en E.E. Cummings
 • Willem van Dijk, It libben dat fergong
 • Marjoleine de Vos, Dichters zijn zieners
 • Eeltsje Hettinga, Obe Postma en de zondag
 • Anne Feddema, Postma’s Rabbelrjappelrap
 • Jan Kuijper, Obe Postma en het sonnet
 • Klaske Oenema, Wider útsjoch

De vorige aflevering van Wjerklank opende met de zin: ‘Dit is it lêste nûmer fan it tydskrift, dat it Obe Postma Selskip twa kear jiers útjûn hat foar syn leden.’ Het was eind 2018 en het Obe Postma Selskip zou worden opgeheven.

De vorige aflevering van Wjerklank opende met de zin: ‘Dit is it lêste nûmer fan it tydskrift, dat it Obe Postma Selskip twa kear jiers útjûn hat foar syn leden.’ Het was eind 2018 en het Obe Postma Selskip zou worden opgeheven.