Wjerklank 7 (2010)

kaft7Wjerklank Jiergong 4 Nûmer 7

Ynhâld

  •  Fan ‘e bestjoerstafel
  • Obe Postma als natuurwetenschapper
  • It reiske fan 2010: Postma en Slauerhoff
  • Boekpresentaties
  • ‘It lânferhieren wie ús merkedei’
  • Ferslach stúdzjedei
  • ‘Hawwe jimme wol west?’
  • Fan besinnen
  • Nije rubriken: Fan besinnen/ Faria, It byld yn ’t echt