Wjerklank 6 (2009)

kaft 6Wjerklank nr. 6 (PDF)

Ynhâld
  • Fan ‘e bestjoerstafel
  • In memoriam Tony Feitsma
  • Notysjes by Postma’s fragmintaryske
  • Heliand-oersetting út 1942
  • Emily Dickinson en ik
  • De dykhúskes. Ta de neitins fan Roel Demmink (1955-2009)
  • Eagje oer ús lânsdouwen
  • Samenvatting lezingen OPS-studiedag ‘Geschiedenis van het landschapsonderzoek’