Wjerklank 4 (2008)

Wjerklank 4 (2008)

Ynhâld

  • Fan ‘e bestjoerstafel
  • In memoriam Eeltsje de Vries
  • Emily Dickinson yn it Frysk
  • Van prunusboom tot zwanenvlucht
  • In skildere portretIet oer Emily Dickinson
  • Wa wier Friedrich Paulsen?
  • De gouden bernetiid
  • ‘Koarnwert en omkriten’
  • Mar myn ferlangst is mear…
  • Stúdzjedei ‘Emily Dickinson’