Wjerklank 22 (2018)

Ynhâld:

 • Obe Postma Selskip – It wurk as feriening sit der op
 • Obe Postma Dagen 2018
 • De gedichtemiddei
 • Oanbieding earste eksimplaar SELECTED POEMS
 • Obe Postma-dagen – poëzy- en literatuerkuier
 • Poëzy fan Obe Postma op muzyk
 • Boekpresintaasje: Obe Postma – In libben dat bloeide nei syn aard
 • Besprek Selected Poems
 • In frjemde skildersman wol Saske ha
 • Postma Biografy Dreaun fan ierde’ dream
 • De 150e bertedei fan Obe Postma