Wjerklank 21 (2017)

Ynhâld:

  • Kultuer as erfskip
  • De pynlike oergong fan natuerwittenskippen nei skiednis
  • Philippus Breuker yn ’e fuotleasten fan Obe Postma
  • Omsneupe yn Postma’s skriften en brieven
  • ‘Us binne wol de grûnen, en de tochten en de oergongen’
  • Gedicht Rainer Maria Rilke
  • Oankundiging Postma-dagen