Wjerklank 12 (2012)

kaft wjerklank 12Wjerklank Jiergong 6 Nûmer 12 (2012)

Ynhâld:

  • Fan ‘e bestjoerstafel
  • Franeker zekerheden in waarnemingen
  • Postma en enkele vactures aan de universiteiten van Amsterdam en Groningen
  • Inkelde spoaren fan de omgong mei Tjitse de Boer yn de iere gedichten fan Postma
  • Postma leest het werk van Poincaré
  • Brieven fan Postma yn it Selskipsargyf
  • Studiedag 2012