Wjerklank 11 (2012)

kaft11Jiergong 6 Nûmer11(2012)

Ynhâld:

  • Fan de bestjoerstafel
  • Kiek, Postma!
  • Piter Obes Postma (1835-1891), de heit fan de dichter
  • In poadium foar Obe Postma syn poëzij
  • Boekpresentatie
  • It Koarnwert fan Postma
  • Ut ‘Rommelsouder’
  • Postma, in dichters dichter
  • Postma-reiske