Wjerklank 1 (2007)

wjerklank_1Wjerklank Jiergong 1 Nûmer 1 (2007)

Ynhâld

  • It giet oan!
  • Twa gedichten fan Postma, Ofskie en Jûn
  • Obe Postma en Fokke Sierksma: in ‘Dioskurenpear’?
  • Grins en Grinslân yn de poëzy fan Postma: oantekeningen by in reiske
  • A joyful thing
  • Synjaleminten
  • Nijs
  • Faria
  • Congres ‘Wijsgerige aspecten van de poëzie rond 1900 in Nederland