2010 Stúdzjedei “De fascinatie voor Slauerhoff”

Stúdzjedei “De fascinatie voor Slauerhoff”, hâlden op 19 novimber 2010 yn Ljouwert.