De fascinatie voor Slauerhoff

Dat is it tema fan de stúdzjedei fan dit jier. Dy wurdt holden op 19 nov. o.s. 

Hjirûnder folget it programma mei de sprekkers. Yn it programma binne ek de oant no ta bekende (foarriedige) titels fan de lêzingen opnommen:

10.30 Ynrin en kofje
10.50 Iepening troch drs. S. van der Zwaag, foarsitter fan it Obe Postma Selskip
10.55 Huub Mous: Slauerhoff en het onbehagen in de cultuur
11.30 Dr. W. Hazeu: Een nomadisch bestaan. Biografische aspecten van Slauerhoff’
12.05 Prof. dr. Ph. H. Breuker: Postma’s fascinatie voor Slauerhoff
12.40 Lunsj
13.30 Dr. H. Aalders: Over het demonische bij Slauerhoff
14.05 Poëtysk yntermezzo
14.20 Prof. dr. J. Goedegebuure (titel nog onbekend)14.55 Rûnlieding troch de eksposysje, dêrnei teeskoft
15.40 Dr. E. Francken (titel nog onbekend)
16.15 Mw. dr. M. de Vooght: Slauerhoff en Terborgh
16.50 Algemiene diskusje
17.00 Ofsluting en borrel

De stúdzjedei sil foarsitten wurde troch dr. J. Gulmans.

Klik hjir foar mear ynformaasje.