Siel fan it lânskip

Utfiering fan Vocaal Ensemble Bonifatius ûnder lieding fan Hans Algra

Yn novimber 2019 fiert it Bonifatius Ensemble út Dokkum twa konserten út. De muzyk is fan Jan de Jong, Frank fan Nimwegen en Henk-Doeke Odinga op poëzij fan Obe Postma en Eppie Dam.

  • Zaterdag 16 november 2019
    Grote Kerk Dokkum • aanvang 20.00 uur
  • Zaterdag 23 november 2019
    Kruiskerk Burgum • aanvang 20.00 uur

Voor toegangskaarten: http://www.bonifatiusensemble.nl