“De fascinatie voor Slauerhoff”

Op freed 20 maaie 2011 waard it earste eksimplaar fan it boek “De fascinatie voor Slauerhoff” presentearre. Huub Mous jouwt fan die gearkomste in ferslach. Sjoch Woorden en Wolken

Fan dizze feestlike gearkomste ha wy inkele foto’s:

Slauerhoff Interieurs, it plak wer’t it boek oanbean waard.

De foarneamde buste fan Jan Jacob Slauerhoff.