Algemene Ledenvergadering 2010

Op 26 februari 2010 werd in Café Wouters de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Datum: 26 februari 2010
Plaats: Café Wouters, Sophialaan 5 te Leeuwarden

Aanwezig:

Bestuur Obe Postma Selskip:
S. van der Zwaag (voorzitter)
J. Gulmans (secretaris)
Ph.H. Breuker (bestuurslid)
D. Elgersma (bestuurslid)
mw. T. SteenmeijerWielenga (bestuurslid)
mw. H. de Jong (penningmeester, notulist)

Bestuur Obe Postma Stichting:
A. Wynia

afwezig met afmelding:
P. van Tuinen
S. Sybrandy

Aanwezige leden:

F. Steenmeijer; mw. G. Jellema; mw. R. Breuker; mw. K. StraatsmaWesterhof; H. Meijering; mw. A. van der Mark; D. de Vos; mw. A. de Vos; J. Guichelaar; mw. Guichelaar; mw. J. Wieringa; mw. G. Sjoerdsma; T. Oppewal; W. van Beem; W. van Dijk; P. Borghaerts; mw. F. de Vries; J. Breuker; G. Huitema; J. Buenk; Anonymus afwezig met afmelding: W. Visser; W. Abma; mw. W. Terwisscha van Scheltinga; J.R. van der Burg

(1) Opening: De voorzitter van het Obe Postma Selskip heet een ieder welkom. Hij heet prof. dr. G. Huitema en dr. J. Guichelaar in het bijzonder welkom. Zij zitten in de werkgroep voor de Studiedag van 2011. Deze Studiedag zal het Natuurwetenschappelijk onderzoek in Nederland rond 1900 betreffen. Vervolgens geeft de voorzitter aan dat twee leden van de Obe Postma Stichting, dhr. S. Sybrandy en dhr. van Tuinen, afscheid nemen. Hoewel dhr. Van Tuinen afwezig is, bedankt de voorzitter dhr. Van Tuinen uitdrukkelijk voor zijn inzet als penningmeester. Ook dhr. Sybrandy wordt dank gezegd. Dhr. Wynia wordt voorgesteld als de nieuwe penningmeester van de Obe Postma Stichting. De voorzitter geeft het woord aan de secretaris.
(2) Mededelingen 2009 en de toekomst: De secretaris meldt dat er 116 leden zijn. Begin augustus is prof. dr. A Feitsma overleden. Zij was vanaf het begin lid van het Obe Postma Selskip. In Wjerklank nr. 6 is een ‘in memoriam’ geschreven door dhr. Ph.H. Breuker.
Dan verhaalt de secretaris over de activiteiten in het jaar 2009. Het Postmareiske had 35 deelnemers en betrof de geografische aspecten van het landschap. Dhr. Schroor was reisleider. Dhr. Ph.H. Breuker verzorgde de uitleg van de bijhorende gedichten van Obe Postma. Mw. Van der Mark declameerde deze gedichten van Obe Postma. Op 25 juni werd het eerste exemplaar van de studiedag Emily Dickinson 2008 met als titel Emily Dickinson in leven en dood. Haar liefdes, haar werk en haar nawerking aangeboden aan dichteres Elly de Waard. Haar toespraak staat in Wjerklank nr. 6. Het aantal deelnemers aan de studiedag van 2009 Geschiedenis van het landschapsonderzoek was groot. Het eerste exemplaar van de bundel met de lezingen (Guus. J. Borger, Philippus Breuker & Hylkje de Jong (red.), Van Groningen tot Zeeland. Geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap. Hilversum: Verloren 2010) zal op 31 maart in het Natuurmuseum door prof. dr. G.J. Borger worden aangeboden. Ook zal op dat moment een ander boek (Ph.H. Breuker, m.m.v. Meindert Schroor en Tineke SteenmeijerWielenga, Obe Postma. Veld, huis en bedrijf. Landbouwhistorische opstellen. Hilversum: Verloren 2010) uitkomen. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan prof. dr. Th. Spek.

In het volgende nummer van Wjerklank wordt een ledenwervingsactie gestart. Voor elk nieuw aangebracht lid krijgt de aanbrenger een exemplaar van Ph.H. Breuker (red.), Omt ik foar Dea net stilstean koe. Trettjinris Because I could not stop for Death, Leeuwarden 2008.

Dan schakelt de secretaris over naar de toekomst. De website zal in het jaar 2010 opgeschoond worden. Er reageren niet veel leden op de oproep om de mooiste regels te kiezen en te plaatsen op internet. Vervolgens stipt hij vier punten aan: 1. Het Postmareiske staat in het teken van Slauerhoff. Het zal plaatsvinden op zaterdag 29 mei. 2. Op de studiedag De fascinatie voor Slauerhoff van vrijdag 19 november zullen zeven sprekers een lezing houden. Daarnaast zal er een tentoonstelling worden georganiseerd. Ook het Letterkundig Museum in Den Haag wordt benaderd om mee te werken. 3. In 2011 zal Postma’s natuurwetenschappelijk werk aan de orde komen. 4. In 2012 viert het Obe Postma Selksip het vijfjarig bestaan. Het thema zal zijn muziek en dichtkunst. Dhr. Ph.H. Breuker voegt toe dat er componisten uitgenodigd zullen worden om gedichten van Postma op muziek te zetten. De opzet is de gecomponeerde werken te laten uitvoeren. De voorzitter wijst erop dat het Obe Postma Selskip de provincie zal benaderen voor subsidie, in het kader van ‘Leeuwarden als culturele hoofdstad’.

Dhr. Oppewal merkt op dat de vijftig mooiste regels (website) wel erg veel is. Dit aantal schrikt een ieder af. Hij pleit voor minder, drie zou hem persoonlijk genoeg zijn. Dhr. van Dijk wijst op het belang van vijftig: dan moeten alle gedichten gelezen worden. De voorzitter beveelt de zaak aan bij de redactie. Dhr. Ph.H. Breuker van die redactie sluit zich aan bij dhr. Van Dijk.

(3) Financiën 2009 en 2010: De secretaris geeft het woord aan de penningmeester. Op 22 januari hebben dhr. Visser en dhr. van der Burg de kas van het Obe Postma Selskip bij de penningmeester thuis gecontroleerd. Zij zijn echter niet aanwezig op de vergadering, maar zij stellen de Algemene Ledenvergadering per brief op de hoogte. De kascommissie schrijft dat alles in orde is, maar merkt op dat veel leden hun abonnementsgeld nog niet hebben overgemaakt. De penningmeester zegt dat de oproep om het abonnementsgeld te betalen gelijk met de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering is verstuurd. Er wordt opgemerkt dat het geld dat op de Balans onder de Passiva als Reserve wordt aangemerkt ook een bestemming kan krijgen. Het geld moet dan wel in dat jaar worden gespendeerd. Naar aanleiding van het verslag van de kascommissie verleent de ledenvergadering de penningmeester décharge. De voorzitter vraagt wie zich aanmeldt als nieuw lid van de kascommissie. Mw. Jellema voegt zich als nieuw lid van de kascommissie bij dhr. Visser.
(4)Afsluiting: Na de geslaagde lezing van drs. F. Steenmeijer wenst de voorzitter een ieder wel thuis.